RSS:
Zapisnik sa konstitutivnog sastanka Izvrsnog odbora PDF Štampa El. pošta
Napisao bojan   
ponedeljak, 12 novembar 2012 13:03

ZAPISNIK

Sa konstitutivnog sastanka Izvršnog odbora Džudo saveza Republike Srpske održanog dana 18.07.2012. godine sa početkom u 19:00 časova, u Trebinju u prostorijama Džudo saveza Republike Srpske.

Sjednici prisustvuju Božović Dragan kao predsjednik i članovi : Mrdić Miodrag, Šiljegović Željko, Đokić Vladimir, Milijaš Živko, Delić Jasenko i Rističević Stojan.

Nedolazak na sastanak najvili su Košarac Boro i Radoja Zoran.

Sastanku prisustvuje Dobrivoje Vidić kao Predsjednik Skupštine DŽSRS i Antonijević Dragiša -  sekretar.

Zapisnik vodi Tehnički sekretar Sredanović Momir.

 

Božović Dragan, otvarajući konstitutivni sastanak Izvršnog odbora zahvalio se, još jednom, na ukazanom povjerenju i konstatovao da je ovo sastanak kontinuiteta i da očekuje da će u narednom periodu Izvršni odbor shvatiti kritike koje su se čule na Skupštini, te nastaviti raditi za dobro džudista i Džudo saveza kao cjeline.

Članovi Izvršnog odbora dobili su uz pozive prijedlog dnevnog reda.

U diskusiji oko prijedloga dnevnog reda dogovoreno je da se nastavi praksa da se prvo razmatra zapisnik sa prošlog sastanka Izvršnog odbora, te da se dalje nastavi raditi po pripremljenom dnevnom redu.

 

Nakon kraće diskusije utvrđen je dnevni red:

 

 1. 1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Izvršnog odbora
 2. 2. Konstituisanje Izvršnog odbora
 3. 3. Izbor radnih tijela Izvršnog odbora
 • Predsjednika i članova Stručnog savjeta
 • Stalnih komisija
 • Predsjednika i članova Disciplinske komisije
 • Sekretara
 1. 4. Finansijski izvješataj za prvo polugodište 2012 godine
 2. 5. Izvještaji sa:
 • Evropskog prvenstva za kadete,
 • Turnira i kampa u Kanjiži,
 • Balkanskog prvenstva za pionire
 1. 6. Prigovori na odluke Disciplinske komisije: 
 • Majdov Ljubiša
 • Rokvić Dušan
 1. 7. Tekuća pitanja: 
 • Godišnja članarina klubova
 • Molba za pomoć u liječenju Kikić Igora
 • Molba za pomoć u liječenju Mrdić Mitra

Ad.1. Usvajanje zapisnika sa sjednice Izvršnog odbora

Vanredna sjednica Izvršnog odbora održana je u Sarajevu 11.03.2012. godine, u Sportskoj dvorani u Mojmilu, a nakon inicidenta koji se desio na Prvenstvu Republike Srpske za seniore u Višegradu 04.03.2012. godine.

Zapisnik IO DŽS RS sa vanredne sjednice 11.03.2012. godine - usvojen je bez primjedbi.

 

 

Ad.2. Konstituisanje Izvršnog odbora

Na Izbornoj Skupštini Džudo saveza Republike Srpske održane 06.04.2012. godine izabran je Predsjednik Izvršnog odbora Božović Dragan i članovi: Mrdić Miodrag, Košarac Boro, Radoja Zoran, Đokić Vladimir, Šiljegović Željko, Delić Jasenko, Rističević Jasenko i Milijaš Živko.

Svi imenovani su prihvatili članstvo u Izvršnom odboru Džudo saveza te je ovim činom konstituisan Izvršni odbor za naredni četverogodišnji mandat.

Ad.3. Izbor radnih tijela Izvršnog odbora

Miodrag Mrdić, kao dosadašnji Predsjednik Stručnog savjeta, u svoj diskusiji govorio je da je dosadašnji Stručni savjet polovično radio, jer je bilo više selektora ,ali najviše zbog nedostatka sredstava, nije se više osjetio njihov rad. Bilo je i problema sa Trenerskom komisijom i njenim predsjednikom Dušanom Rokvićem koji je, kao trener, isticao uspjehe svoje takmičarke Ivić Borjane, a umanjivao uspjehe ostalih takmičara (Mrdić Mitra) i o tome javno iznosio (svoje) mišljenja u novinama. Nije bila dobra saradnja ni sa Sudijskom komisijom, jer je njen predsjednik Vučeta Šipčić imao neke svoje kriterijume za izbor sudija na koje je često bilo primjedbi ostalih sudija i rukovodstva DŽSRS. Nisu ispunjena ni neka data obećanja predsjednika Sudijske komisije.

Božović Dragan je dao prijedlog da se i za naredni period izabere Mrdić Miodrag za predsjednika Stručnog savjeta Džudo saveza.

 • Miodrag Mrdić imenovan je za Predsjednika Stručnog savjeta Džudo saveza.

Razmatran je prijedlog za DAN komisiju i prvi prijedlog je da Komisija čine nosioci najvišeg pojasa Mrdić Miodrag i Božović Dragan, a da se umjesto Jević Duška imenuje Dragiša Antonijević - nosilac crnog pojasa IV DAN.

Delić Jasenko predlaže da umjesto Antonijevića imenuje Jević Aleksandra III DAN koja je do sada bila instruktor za pojaseve.

Rističević Stojan nema posebnih prijedloga, ali smatra da ovdje treba reći da se moraju pratiti kadrovi u džudou. Dosta ih je koji su položili za crni pojas, a onda se gube sa tatamija i Savez mora da vodi računa o onima koji ostaju i rade.

Nakon glasanja imenovana je Komisija za DAN pojaseve.

 • Božović Dragan imenovan je za Predsjednika DAN Komisije a članovi su Mrdić Miodrag i Antonijević Dragiša.

Delić Jasenko, govoreći o trenerskoj komisiji, istakao je Ministarstvo porodice, omladine i sporta, priprema Pravilnik da se stvore uslovi da treneri u sportu dobijaju licencu za te djelatnosti i da su dužni da te licence obnavljaju na način kako se to Pravilnikom utvrdi.

Nakon kraće diskusije imenovani su:

 • Za Predsjednika Trenerske komisije imenuje se Rističević Stojan.
 • Za Predsjednika Zdravstvene komisije imenuje se dr Dragan Cvijanović , a za članove dr

Milan Vujinović i dr Jugoslav Jovanović.

 • Za Predsjednika Takmičarske komisije imenuje se Petković Biljana, a za članove Radoja

Zoran i Pržulj Radoje.

Božović Dragan govoreći o radu selektora smatra da moramo biti realni, jer nam mnogo toga nefunkcioniše u ekonomskoj sferi što se odražava i na naš Savez. Ministrica porodice, omladine i sporta zna za naš Savez. Zna za naše rezultate, ali nema sredstava u Ministarstvu da odobri po projektima. Potrebno je da selektori naprave realan godišnji program rada, da vide koliko je to sredstava, da se i sami uključe u traženje sponzora za ta sredstva. Programi selektora naće se na stolu Izvršnog odbora i onda će se odlučiti o njima zavisno od sredstava.

Milijaš Živko smatra da treba napraviti pripreme desetak dana pred Prvenstva BiH za naše reprezentativce.

Nakon kraće diskusije i prijedlaganja selektora izvršeno je glasanje te:

 • Za selektore se imenuju:

-                      Šiljegović Željko za selektora seniora m/ž,

-                      Samardžić Jovo za selektora juniora m/ž,

-                      Delić Jasenko za selektora kadeta m/ž,

-                      Đokić Vladimir za selektora pionira m/ž,

 

Otvorena je diskusija oko imenovanja Sudijske komisije.

Željko Šiljegović smatra da jedno sa svojim autoritetom Miodrag Mrdić može biti, u ovom trenutku, Predsjednik Sudijske komisije.

Delić Jasenko vidi Golijanin Velemira za Predsjednika Sudijske komisije, jer on ima potrebno znanje i iskustvo da može to obavljati. Ima i priča da je sve skoncentrisano u nekoliko ljudi, kao što je Mrdić, pa želi da se izbjegnu i te priče.

Miodrag Mrdić ističe da je, od Skupštine, bilo dosta lobiranja za Predsjednika Sudijske komisije i da je oko toga bilo dosta komentara. Činjenica je da je Sudijska komisija na neki način posvađala Savez, što se i osjetilo u radu protekle Skupštine, kada je o tome bilo dosta govora. Dalje, u pripremi i radu Skupštine postojale su i neki dogovori da bi sve išlo lakše te bi to trebalo poštovati.

Milijaš Živko zna da je bilo lobiranja i to Marinović Radenka da bude izabran umjesto Vučete.

Dragiša Antonijević se zalaže da Miodrag Mrdić bude Predsjednik, jer on to svojim autoritetom i znanjem zaslužuje, a ako Savez dobro radi onda nije pitanje je li sve u jednom čovjeku, jer se osjeća i timski rad. Ako neko njega zaduži da obavlja nešto onda će to i prihvatiti. Da je Savez dobro radio pokazatelj je i masovnost na ovom seminaru, preko 1500 registrovanih džudista u 27 klubova i najtrofejniji Savez u BiH koji ima i vicešampiona Evrope, a naš Savez i DŽK „Leotar“ u Trebinju su uspješno organizovali četiri Balkanska prvenstva.

Vidić Dobrivoje konstatuje da postoje problemi u usavršavanju kadrova, pa i u drugim aktivnosti, a najbolje uslove za džudo sport pruža Trebinje, gdje je i Mrdić Miodrag.

Božović Dragan smatra da su dosadašnji prijedlozi dobri (Mrdić i Golijanin), ali se mora dobro izvagati da se ne bi pogriješilo kao prije četiri godine kada je on dao svoj glas za Šipčića.

Rističević Stojan je podsjetio na neka vremena ovoga Saveza kada je Kuljanin Vesko, kao Predsjednik Sudijske komisije, bio iznad svih ostalih, nedodirljiv, i takva nam ličnost ne treba.

Nakon diskusija utvrđen je prijedlog članova Sudijske komisije: Miodrag Mrdić za Predsjednika i za članove Golijanin Velemir i Marinović Radenko, o čemu se glasalo:

 • Većinom glasova izabrana je Sudijska komisija u sastavu: Miodrag Mrdić za predsjednika i za članove Golijanin Velemir i Marinović Radenko.

Božović Dragan je, govoreći o Komesaru lige,  istakao da se moramo potuditi da to takmičenje uzdignemo na veći nivo i da u njemu učestvuje najmanje šest ekipa. Za Komesara lige predlaže Sinišu Đukića.

 • Siniša Đukić izabran je za Komesara Džudo lige Republike Srpske
 • Za Sekretara Džudo saveza ponovo je izabran Antonijević Dragiša, a za tehničkog sekretara

Sredanović Momir.

Uvodi se rasprava o imenovanju Disciplinske komsiije.

Sredanović Momir izjavio je da ne želi da i dalje bude Predsjednik Disciplinske komisije i traži da se ovom prilikom izabere nova Disciplinska komisija za naredni četverogodišnji mandat.

Božović Dragan je u ime Timotija Slobodana tražio da se isti razriješi članstva u Disciplinskoj komiji.

Delić Jasenko predlaže Milić Daria, diplimiranog pravnika, iz Kotor Varoši, za Predsjednika Disciplinske komisije, nakon što je sa njim obavio telefonski razgovor i dobio saglasnost.

 • Većinom glasova izabrana je Disciplinska komisija u sastavu: Milić Dario za Predsjednika i članovi Elez Veseljko i Sredanović Momir. Za rezervnog člana Komisije izabran je Jovo Samardžić koji je do sada bio član Disciplinske komisije.

Ad.4. Finansijski izvještaj za prvo polugodište 2012 godine,

U materijalima za sjednicu Izvršnog odbora dostavljen je finansijski izvještaj za prvo polugodište 2012 godine zaključno sa izvodom br. 44 od 05.07.2012. godine. U materijalima stoji da je naplaćena godišnja taksa od klubova, za 2012 i ranije godine, u iznosu od 11.100,00 KM i da je ostalih prihoda bilo 986,00 KM.  Rashodovna strana je 11.100,39 KM . Ima neplaćen račun 120,00 KM na ime spavanja Cvijanović Nenada (dvije noći) kao Predsjednika Nadzornog odbora kada je dolazio na Skupštinu. Fakturisano je 210,00 KM na ime spavanja 06/07 aprila džudista u Domu učenika jer je zbirni račun platio Savez. Tehnički sekretar ima pripremljene izvode sa pratećom dokumentacijom za potpuno obrazloženje prihoda i rashoda.

Božović Dragan komentarisao je Finansijski izvještaj istovremeno dajući odgovore na pismene primjedbe Bora Košarca. Račun od 44,00 KM napravljen je na sastanku Izvršnog odbora u Sarajevu 24.01.2012. godine. Na sastanku u Banjaluci isplaćeno je članovima Izvršnog odbora po 50,00 KM na ime troškova dolaska (po odluci usvojenoj 28.12.2011. godine u Ist. Sarajevu). Ručak je bio 06.04.2012. godine (fakturisan 10.04.) na kome je bila većina delegata Skupštine Saveza. Dom učenika napravio je zbirni račun 390,00 KM za spavanje džudista 06/07. Aprila što je Savez fakturisao gostima DŽK „Leotar“ 180,00 KM i što je plaćeno, fakturisano je i za „Srpski soko“ 10 džudista 150,00 KM, „Milići“ jedan 15,00 KM i „Vlasenica 3 džudista ili 45,00 KM. Dalje, „Srpski soko“ imao je pravo na nagradu osvojenu i Ligi od 700,00 KM što je dao za svoju zaostalu članarinu iz 2011 godine, za zaostalu članarinu „Milići“ i zaostalu članarinu „Vlasenica“. Kada je Opština Vlasenica platila 150,00 KM za svoj klub ta su sredstva vraćena DŽK „Srpski soko“. Konstatacija je da je finansijski izvještaj obuhvatio sve stavke i da ga je trebalo, ovako usmeno, i obrazložiti te da će se i na narednim sjednicama Izvršnog odbora uvijek podnositi finansijski izvještaj za protekli period.

Daljih diskusija i primjedbi nije bilo pa je Finansijski izvještaj dat na glasanje.

 • Jednoglasno se prihvata ponuđeni finansijski izvještaj za prvo polugodište 2012.godine.

Ad.5. Izvještaji sa Prvenstava.

A. Evropsko prvenstvo za kadete u Baru

Božović Dragan,  kao vođa puta, izvijestio da smo ostvarili veliki uspjeh na Evropskom prvenstvu za kadete u Baru (Crna gora) jer je Aleksandra Samardžić (DŽK „Berkovići“) samo pet sekundi prija kraja izgubila titulu najbolje i postala vicešampionka Evrope. To je do sada najveći uspjeh Džudo saveza Republike Srpske i Aleksandra za to zaslužuje sve čestitke.

Izvršni odbor donosi odluku da se Aleksandra Samardžić nagradi sa 500,00 KM i da joj se refundiraju troškovi hotelskog smještaja u Baru.

B. Turnir i kamp u Kanjiži

Mrdić Mioidrag bio je vođa puta u Kanjiži gdje se svake godine išlo i što je i u kalendaru takmičenja. Istina, nije bilo planova za odlazak zbog nedostatka finansijskih sredstava ali na dopis selektora Šiljegovića i razgovora kji su se vodiliu Baru odlučeno je da se pošljalju reprezentativci RS koji imaju pravo nastupa na Balkanskom prvenstvu za seniore u Trebinju. U Kanjižu je išlo osam takmičara gdje su osvojene dvije zlatne medalje (Ramić Anja i Šiljegović Jelena) tri srebrene (Komlenović Dejana, Rikalo Ivana i Zurovac Andrej) dok je Mirković Rajko osvojio srebro. Subotić Dražen nije se takmičio zbog ozlede koljena kao ni Mitar Mrdić koji se još uvijek oporavlja i priprema za Balkansko prvenstvo. Za put  je uzeta akontacija 3.000,00 KM a pravda se pismeno sa računima iznos 3.205,00 KM.

Šiljegović Željko zamjera što je Subotić išao u Kanjižu ako je imao problema sa koljenom jer je jedan od uslova bio da se takmiči pa da se ostane na kampu.

Delić Jasenko zamjera što na vrijeme nije dobio obavještenje za Kanjižu jer se teško pripremiti za kratko vrijeme. Dalje, smatra da je Željko Šiljegović, kao selektor, trebao biti vođa puta i ako je bio uslov učestvovanje na turniru za kamp trebalo je tako i postupiti.

Đokić Vladimir smatra da je bilo bolje ta sredstva iskoristiti za naknadu troškova odlaska na Balkansko prvenstvo za pionire.

Nakon što je iscrpljena diskusija glasalo se i Izvršni odbor prihvata izvještaj sa turnira i kampa u Kanjiži sa obračunom troškova na 3.205,00 KM.

C. Balkansko prvenstvo za pionire

Đokić Vladimir podnio je izvještaj sa Balkanskog pvrenstva za pionire koje je održano u Bugarskoj. Smatra da je veoma loše organizovano, na samo dva borilišta, tako da se takmičenje oteglo do 22 sata. Posebno je istako da nije bilo naših sudija i da je bilo veoma teško (ili nikako) dobiti meč protiv Bugara jer su većinom bile njihove sudije. Ostalo je bilo dobro posebno druženje džudista a Zurovac Mia osvojila je prvo mjesto, Mićić Stefan drugo i Elez Ivana treće mjesto. Ukupno je išlo šest pionira.

Mrdić Miodrag osvrnuo se na probleme oko organizacije prevoza jer se u startu dogovara prevoz BiH tima a onda roditelji žele da voze svoju djecu te se postavlja na kraju pitanje za koliko djece da se iznajmi autobus. Kako se približava Balkansko prvenstvo za kadete i juniore u Rumuniji to treba na vrijeme startovati sa dogovorom da se zajedno iz BiH ide na takmičenje i da se nepriznaju drugi troškovi prevoza osim autobusa.

 

Ad.6. Prigovor na odluke disciplinske komisije

Na Odluke Disciplinske komisije žalili su se:

- Majdov Ljubiša, preko advokata Dušana Tomića, podnio je žalbu na odluku Disciplinske komisije sa prijedlogom da se odluka poništi i naloži provođenje novog disciplinskog postupka.

- Rokvić Dušan žalio se protiv odluke disciplinske komisije zbog povrede postupka, zbog pogrešno utvrđenih činjenica i zbog povrede materijalnih prava-disciplinskog pravilnika.

U diskusijama na žalbe rečeno je da je već sve poznato i u jednom i u drugom predmetu i da je Disciplinska komisija izrekla disciplinsku mjeru u skladu sa Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti i sa utvrđenim činjeničnim stanjem na osnovu izjava svjedoka i drugog dokaznog materijala. Disciplinska komisija je napravila grešku što je u Odlukama, kada je izrekla disciplinsku mjeru „zabrana vršenja svih funkcija u Džudo savezu Republike Srpske  na period od osamnest mjeseci“ za Dušana Rokvića i „zabranu vršenja svih funkcija u Džudo savezu Republike Srpske na period od dvije godine“ za Ljubišu Majdova – pisala datume od donošenja odluke pa do isteka zabrane. Kako odluke nisu pravosnažne, to nisu ni imale pravno dejstvo te se trebaju promijeniti u dijelu gdje treba da stoji “od pravosnažnosti Odluke pa do isteka roka“. Naime, imenovanim i dalje stoje na raspolaganju pravni lijekovi – Arbitražna komisija u Džudo savezu a onda i dalje zaštita na redovnim sudovima.

Izvršni odbor donosi zaključak da se ne prihvata žalba Majdov Ljubiše i Rokvić Dušana već se potvrđuje odluka Disciplinske komisije o disciplinskoj mjeri koja će se primijeniti po pravosnažnosti odluke.

Ad.7.Tekuća pitanja

Izmjenom odluke o broju delegata u Skupštini Džudo saveza trebalo je izjednačiti klubove i njihove godišnje naknade prema Savezu. Prevladalo je mišljenje da članarina bude 400,00 KM i da ta odluka važi za 2013 godinu a oni koji su uplatili članarinu za 2012 godinu da tako i ostane po do tada važeoj odluci.

 

- Većinom članova Izvršni odbor donosi zaključak da visina godišnje članarine za 2013    godinu iznosi  400,00 KM za sve klubove i primjenjuje se od 01.01.2013. godine.

Džudo klub „Zvornik“ i Kikić Igor podnijeli su pismeni zahtjev za refundaciju troškova liječenja Kikić Igora nakon povrede na Liga takmičenju. U prilogu je i medicinska dokumentacija.

-Izvršni odbor donosi zaključak da se,  kao pomoć Saveza, Kikić Igoru isplati 500,00 KM na ime troškova liječenja.

Džudo klub „Leotar“ i Mrdić Mitar obratli su se Izvršnom odboru, početkom marta 2012 godine, za pomoć u liječenju u iznosz od 6.000,00 KM uz priloženu medicinsku dokumentaciju i račune za liječenje u Zagrebu.

-Izvršni odbor donosi odluku da u ovom trenutku nema sredstava kojima bi se moglo jednokratno pomoći Mrdić Mitru na ime troškova liječenja  već da se zahtjev ostavlja za rješavanje kada se za to steknu finansijska sredstva o čemu će se donijeti nova odluka.

Rističević Stojan govorio je o organizaciji tradicionalnog Memorijalonog turnira „Rajko Kušić“ koji se održava početkom septembra. Njegova razmišljanja su u pravcu da se turnir organizuje 28. Avgusta u subotu i da to budu juniori i kadetei.

-Izvršni odbor će i ove godine pomoći, koliko je to moguće, organizaciju turnira a tek treba da se usaglasi termin u odnosu na druga takmičenja u okruženju kao  i koje kategorije džudista da učestvuju. Ukoliko to budu spalo na pionire turnir će se ugasiti.

Dnevni red je iscrpljen i satanak je završen u 22:00 časa.

 

 

Zapisničar : Momir Sredanović                                                                                                                                        

Predsjednik DŽS RS : Božović Dragan

 

 

 

Poslednje ažurirano ponedeljak, 12 novembar 2012 13:33
 
Copyright © 2017. Džudo savez RS. Designed by Trebinje