RSS:
Poslovnik o radu Skupštine 2012 PDF Štampa El. pošta
Napisao bojan   
petak, 13 maj 2016 12:06

DŽUDO SAVEZ

REPUBLIKE SRPSKE

 

 

 

 

 

 

POSLOVNIK

O RADU SKUPŠTINE

 

 

 

 

 

 

 

Trebinje, april 2012.god.

 

 

 

Na osnovu člana 31. Statuta Džudo saveza Republike Srpske, Skupština džudo saveza na redovnoj sjednici održanoj dana 27.07.2009. godine u Trebinju, sa izmjenama i dopunama usvojenim na skupštini 06.04.2012. godine usvojila je:

 

POSLOVNIK

o radu Skupštine

Džudo saveza Republike Srpske

(prečišćen tekst)

I OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

Ovim poslovnikom uređuju se pitanja u vezi sa organizacijom i načinom rada Skupštine džudo saveza Republike Srpske ( u daljem tekstu: skupština).

 

Član 2.

Skupština je najviši organ saveza koji upravlja savezom i obavlja poslove i zadatke u skladu sa članom 31. Statuta Džudo saveza Republike Srpske.

Član 3.

Skupštinu čine delegati udruženih klubova, koji se biraju na mandatni period od četiri godine. Mandat članova Skupštine počinje teći od dana verifikacije mandata na sjednici Skupštine.

Član 4.

Klub-član saveza bira dva delegata za skupštinu ako ispunjava sledeće uslove:

  • da je učestvovao na najmanje dva zvanična Prvenstva Republike Srpske u prethodnoj godini i da je izmirio članarinu za prethodne godine.

 

Član 5.

Ukoliko član skupštine podnese ostavku, bude spriječen da obavlja dužnost ili bude opozvan, pokreće se inicijativa za izbor novog člana.

 

Član 6.

Verifikaciju mandata članova skupštine vrši verifikaciona komisija na izbornoj sjednici skupštine.

 

 

II SAZIVANJE SJEDNICE 

Član 7.

Sjednicu skupštine saziva predsjednik skupštine, a pripremu materijala i dnevnog reda izvršni odbor Džudo saveza.

Sjednicama predsjedava predsjednik skupštine, a u slučaju njegove spriječenosti podpredsjednik ili član koga skupština izabere.

 

Član 8.

Sjednica skupštine održava se najmanje jednom u toku godine.

Izvršni odbor džudo saveza može sazvati sjednicu skupštine kad ocijeni da je to potrebno, odnosno kad zatraži jedna trećina članova skupštine ili jedna trećina klubova udruženih članica saveza.

 

Član 9.

Prvu sjednicu skupštine u novom sazivu, saziva predsjednik skupštine iz predhodnog saziva i rukovodi njom do izbora radnog predsjedništva i novih organa skupštine.

 

Član 10.

Sjednice skupštine su po pravilu javne.

Skupština može odlučivati da pojedinu sjednicu, odnosno raspravu sa tačkom dnevnog reda, održi bez prisustva javnosti.

 

Član 11.

Sazivač sjednice odlučuje kome se pored članova skupštine i ostalih subjekata predviđenih statutom džudo saveza, upućuje poziv za prisustvo sjednici.

 

 

III IZBORNA SJEDNICA

Član 12.

Izvršni odbor džudo saveza pokreće inicijativu i organizuje izbore za članove skupštine na osnovu statuta i odluka džudo saveza: skupštine, izvršnog odbora i drugih organa.

Izborna skupština razmatra izvještaje o radu dosadašnjih organa, finansijski izvještaj i izvještaj nadzornog odbora.

Izborna skupština usvaja odluku o konstituisanju skupštine i njenih organa.

 

Član 13.

Izabrane članove skupštine verifikuje verifikaciona komisija, a odluku o njihovom izboru donosi izborna skupština.

Članove Izvršnog odbora, predsjednika i podpredsjednika skupštine i predsjednika izvršnog odbora bira skupština na osnovu prijedloga kandidacione komisije.

 

Član 14.

Izborna sjednica skupštine saziva se po proceduri, kao i redovna i istom predsjedava dosadašnji predsjednik do izbora druga dva člana tročlanog radnog predsjedništva.

 

Član 15.

Na konstutivnoj sjednici skupštine džudo saveza utvrđuje se dnevni red  na prijedlog dosadašnjeg predsjednika skupštine, vrši se izbor radnih tijela.

  • Radno predsjedništvo,
  • Verifikaciona komisija,
  • Kandidaciona komisija,
  • Zapisničar i dva ovjerivača,

Skupština može birati i druga radna tijela zavisno od ukazane potrebe.

Verifikaciona komisija obavještava skupštinu o izboru prisutnih članova, predlaže verifikaciju mandata i obavještava skupštinu da li, u skladu sa statutom, može punovažno odlučivati.

 

Član 16.

Na konstutivnoj sjednici Skupštine vrši se izbor predsjednika i podpredsjednika skupštine, članova izvršnog odbora, predsjednika izvršnog odbora koji, obavlja funkciju predsjednika saveza, delegata u skupštini džudo saveza Bosne i Hercegovine, članova predsjedništva džudo saveza Bosne i Hercegovine, članova nadzornog odbora i sportske arbitraže.

 

Član 17.

Članovi izvršnog odbora nisu članovi skupštine.

Ukoliko je član skupštine izabran za člana izvršnog odbora na dan izbora, prestaje mu mandat u skupštini džudo saveza.

 

Član 18.

Na sjednici skupštine obavezno se vodi zapisnik u kome su naznačeni datum, mjesto, vrijeme održavanja, dnevni red, imena prisutnih i odsutnih članova, izvodi iz diskusija, odluke, način  glasanja i drugo. Integralni tekstovi odluka daju se u prilogu zapisnika. Dva ovjerivača zapisnika ovjeravaju zapisnik nakon njegovog usvajanja na prvoj narednoj sjednici skupštine.

 

Član 19.

Predsjednik skupštine vodi računa o toku rada sjednice i istom rukovodi, u skladu sa odredbama statuta  i ovog poslovnika.

U slučaju grubog kršenja reda na sjednici ili ponašanja koje je suprotno načelima demokratskog ili parlamentarnog ponašanja, te odredbama statuta džudo saveza, predsjednik  skupštine može predložiti da se članu skupštine izrekne sledeća mjera: opomena, ukor i udaljavanje sa sjednice.

 

 

IV REDOVNA SJEDNICA 

Član 20.

Redovna sjednica skupštine saziva se jedan put godišnje, a po potrebi i više puta.

Sjednicu saziva predsjednik skupštine i njom predsjedava. U slučaju njegove spriječenosti  skupštinom predsjedava podpredsjednik skupštine.

Član 21.

Predsjednik skupštine predlaže dnevni red za svaku sjednicu i odlučuje kome će se uputiti poziv, pored članova, da prisustvuje skupštini.

Predsjednik skupštine vodi računa o toku sjednice i postupa u skladu sa ovim poslovnikom. Na sjednici se vodi zapisnik. Zapisnik vodi lice koje zaduži predsjednik skupštine. Zapisnik mora sadržavati sve elemente kao zapisnik sa izborne skupštine.

Nakon sjednice se sačinjava izvod iz zapisnika koji se usvaja na narednoj sjednici skupštine. Zapisnik sa sjednice potpisuje lice koje vodi zapisnik, a ovjerava ga svojim potpisom predsjednik skupštine.

 

 

V RASPRAVA I TOK SJEDNICE

Član 22.

U vezi sa tačkom dnevnog reda, predsjednik skupštine prije početka rasprave o predloženoj tački dnevnog reda daje riječ izvjestiocu, odnosno podnosiocu.

 

Član 23.

Za diskusiju se prijavljuju članovi skupštine, pismeno ili dizanjem ruku, kako to predloži predsjednik.

Predsjednik daje riječ po redosljedu prijavljenih članova skupštine.

Niko ne može da po drugi put dobije riječ, prije nego što su diskutovali svi koji su se prijavili, izuzev ako predsjednik skupštine ocijeni da je neophodno dati riječ u cilju replike na predhodno iznešeno mišljenje.

 

Član 24.

Skupština na prijedlog predsjednika može odlučiti da se trajanje diskusije vremenski ograniči.

Predsjednik zaključuje diskusiju kada ocijeni da je po pitanju na dnevnom redu obavljena rasprava i da se mogu predložiti odluke i zaključci.

 

 

VI DONOŠENJE ODLUKE  

Član 25.

Nakon obavljenih rasprava skupština, na prijedlog predsjednika, utvrđuje jedan ili više prijedloga o kojima će se odlučivati.

 

Član 26.

Skupština može punovažno odlučivati i donositi odluke, ako sjednici prisustvuje većina članova skupštine.

Odluke i zaključci su punovažni ako se za njih izjasnila nadpolovična većina prisutnih članova skupštine.

Za odlučivanje u postupku donošenja normativnih akata i izboru organa saveza potrebna je nadpolovična većina ukupnog broja članova skupštine.

 

Član 27.

Odluke se po pravilu donose javnim glasanjem, dizanjem ruku članova skupštine. Na osnovu prijedloga skupština može donijeti odluku o tajnom glasanju, koje se vrši nad jednoobraznim ovjerenim glasačkim listićima. Takve odluke se odnose većinom glasova prisutnog broja  članova skupštine.

Prilikom odlučivanja član skupštine se izjašnjava  „za“ ili  „protiv“.

 

Član 28.

Tajnim glasanjem rukovodi komisija izabrana na sjednici skupštine, s tim da svaki zainteresovani član skupštine može kontrolisati postupak, tok glasanja i prebrojavanje nakon obavljenog glasanja.

 

Član 29.

Kad se odlučuje tajnim glasanjem, listić na kome je zaokružen samo jedan od dva odgovora je važeći.

Ukoliko je broj glasačkih listića koji su prebrojani, nakon glasanja veći od  broja podijeljenih listića prije glasanja, glasanje se ponavlja.

 

Član 30.

O tajnom glasanju sačinjava se zapisnik, koji ovjeravaju članovi izborne komisije zaduženi za provođenje tajnog glasanja. Zapisnik je sastavni dio zapisnika sa sjednice skupštine.

 

Član 31.

Za vrijeme odlučivanja,  javnog ili  tajnog, niko ne može dobiti riječ prije nego se saopšte rezultati glasanja.

 

Član 32.

Nakon završene rasprave i odlučivanja o svim pitanjima koja su bila na dnevnom redu, predsjednik skupštine zaključuje sjednicu skupštine.

 

 

VII ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 33.

U vezi sa pitanjima koja nisu određena odredbama ovog poslovnika primjenjuju se odredbe statuta džudo saveza Republike Srpske i drugi normativni akti.

 

Član 34.

Ovaj poslovnik stupa na snagu danom usvajanja na skupštini džudo saveza.

 

 

Predsjednik skupštine

 

Dobrivoje Vidić

 

Trebinje,06.04.2012.

 
Copyright © 2017. Džudo savez RS. Designed by Trebinje