RSS:
Pravilnik judo lige
DŽUDO SAVEZ
REPUBLIKE SRPSKE

 

 

P R A V I L N I K
DŽUDO LIGE

 

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Pravilnikom Džudo lige Republike Srpske (u daljem tekstu Pravilnik) utvrđuju se osnovne odredbe o sistemu takmičenja i opštih uslova takmičenja u džudo ligi Republike Srpske (u daljem tekstu DŽLRS).

Član 2.
Svi mečevi se organizuju u skladu sa međunarodnim pravilima takmičenja i tumačenjima koje donese sudijska komisija i komisija za takmičenje Džudo Saveza Republike Srpske.

II UČESNICI TAKMIČENJA

Član 3.
DŽLRS broji onoliko ekipa koliko se prijavi za ligu na osnovu zakazanog roka za prijavu, koji se utvrđuje kalendarom takmičenja i dopisom o ligi. Odluku o eventualno, promjeni broju ekipa Lige (kažnjavanje i sl.), utvrđuje Izvršni odbor DŽS RS .

Član 4.
Da bi neka ekipa nastupala u konkurenciji seniora ili seniorki mora učestvovati u pionirskoj ligi.

Član 5.
Svake godine utvrđuje se broj ekipa na osnovu prijava Klubova, a Komesar DŽLRS razrađuje način takmičenja na osnovu odluke Izvršnog odbora i ovoga Pravilnika.

Član 6.
U seniorskoj konkurenciji primjenjuje se sistem svako sa svakim (jednokružno) u slučaju prijavljivanja do 4 ekipe. Prijavljenih 5 i 6 ekipa dijele se u 2 grupe, gdje su prošlogodišnji finalisti nosioci grupa. Za ulazak u finale prvak grupe radi meč sa drugoplasiranim iz druge grupe. U pionirskoj ekipe se dijele u dvije grupe, gdje u obje grupe rade susrete svako sa svakim, prvaci grupa rade susret za prvo mjesto, a drugoplasirani u grupama rade susret za treće mjesto.
Ako ima dovoljan broj ekipa dodjeljuju se dva treća mjesta.
U slučaju prijave više od 6 ekipa razrađuje se sistem Lige u više kola.

Član 7.
Pioniri (muškarci) rade susrete u sljedećim težinskim kategorijama : - 34 kg, - 38 kg, - 42 kg, - 46 kg, - 50 kg, - 55 kg, - 60 kg, -66 kg, +66 kg
Za sada nije predviđena DŽLRS za pionirke.

III TAKMIČARI

Član 8.
Za nastup u DŽLRS nema ograničenja u Džudo razredu, odnosno stepenu, niti uzrastnoj kategoriji takmičara.
Nije dozvoljen nastup pionira u seniorskoj konkurenciji.

Član 9.
Ekipe učesnice DŽLRS ne mogu pozajmljivati takmičare iz drugih kubova. Dozvoljeni su prelasci iz kluba u klub, u prelaznom roku, ali uslov je da takmičar u klub u koji prelazi mora ostati najmanje godinu dana tj. ako pređe u prelaznom roku januar-februar, mora ostati u tom klubu do januara-februara sledeće godine.

Član 10.
U DŽLRS mogu nastupati takmičari koji su državljani Republike Srpske.

Član 11.
Registracija prelazaka se vrši u kancelariji DŽS RS po Registracionom Pravilniku DŽS RS.

Član 12.
Klubovi učesnici DŽLRS su dužni da najkasnije 10 dana pre početka DŽLRS dostave spisak ekipa overen i potpisan od strane klubova DŽS RS, radi provere i overe spiskova od strane DŽS RS, a ukoliko Izvršni odbor DŽS RS dozvoli pojačanja ono se prijavljuje prije stupanja na vagu.

Član 13.
Odluku o broju pojačanja donosi Izvršni odbor DŽS RS. Važeći broj pojačanja u muškoj i ženskoj konkurenciji je jedan. Pojačanje može biti iz Republike Srpske, BiH ili bilo koje druge države.

IV VAGANJE

Član 14.
Prije početka zvaničnog vaganja, vođa svake ekipe je dužan da Rukovodiocu takmičenja preda spisak za vaganje koji je uredno i čitko ispisan sa potpisom trenera.

Član 15.
Zvanično vaganje obavlja Rukovodilac i dvojica sudija koga za to zaduži Rukovodilac.
Takmičari mogu pristupiti vaganju samo uz uredne takmičarske knjižice, sa urednim registracijama, kao i sa ljekarskim pregledom ne starijim od 3 mjeseca, u protivnom Rukovodilac i sudije ne smiju pristupiti vaganju takmičara.

Član 16.
Zvanično vaganje se vrši samo jednom. Takmičar na vagu staje u gaćicama. Takmičari koji ne zadovolje težinu za određenu kategoriju ne mogu se ponovo vagati.

Član 17.
Takmičar ima pravo nastupa samo u kategoriji u kojoj je vagan i jednoj kategoriji više.

Član 18.
Postava ekipe za pojedini meč sastoji se od po jednog takmičara u svakoj težinskoj kategoriji. Ekipa može da nastupi sa minimalno četiri takmičara. Postavu takmičara daje pismeno trener Kluba Rukovodiocu takmičenja za svaki meč. Predat spisak se ne može promeniti za taj meč.

Član 19.
Borbe traju pet minuta u muškoj konkurenciji, a četiri minute u ženskoj konkurenciji.

Član 20.
Pobjednik u meču je ekipa koja ima veći broj borba bodova. U pojedinoj borbi pobjednik dobija dva borba boda, neriješena borba donosi po jedan borba bod svakom takmičaru, a izgubljena borba vrednuje se nula borba bodova poraženom takmičaru.
U slučaju jednakog broja borba bodova, meč odlučuje odnos efikasnosti, odnosno broja tehničkih poena po sljedećem sistemu:
Ipon gachi, sogo gachi, fusen gachi ili kiken gachi 10 poena
Hansoku make minus 10 poena
Waza ari 7 poena
3 Shido minus 7 poena
Yuko 5 poena
2 Shido minus 5 poena

Član 21.
Ukoliko je i broj tehničkih poena dvaju ekipa jednak, ponoviće se mečevi koji su završeni neriješenim rezultatom. Primjenjuje se odmah Golden skor koji traje tri minute. Ako je i poslije toga neriješeno, sudije se izjašnjavaju na znak glavnog sudije – HANTAI.
Broj ponovljenih mečeva mora biti neparan, npr.ako su neriješene dvije borbe, izvlači se žrijebom treća kategorija od preostalih, a ako su neriješena četiri meča izvlači se žrijebom peta kategorija, a ako je neriješen jedan meč žrijebom se izvlače dvije kategorije. Kod pionira primjenjuje se isti sistem, analogno seniorskoj konkurenciji.

Član 22.
Ekipa koja ne nastupi na nekom od mečeva gubi sve mečeve na tom turniru sa 0:2 meč boda, 0:14 borba bodova i 0:70 tehničkih poena.

Član 23.
Plasman ekipa određuje se na osnovu zbira osvojenih meč bodova, odnosno dalje zbira osvojenih borba bodova i konačno zbira osvojenih tehničkih poena.
U slučaju da su sva tri zbira jednaka, plasman ekipa se određuje na osnovu njihovih međusobnih mečeva, a ako je i tada ishod nerešen ponoviće se meč između ekipa.

Član 24.
Takmičenje u DŽLRS se održavaju subotom, a satnice svih kola su istovetne:
7°°- 8°° nezvanično vaganje
8°°-9°° zvanično vaganje
10°° početak borbi

Član 25.
Rukovodilac takmičenja, sudije, kao i svi članovi ekipa učesnica moraju doći na mesto takmičenja najkasnije trideset minuta pre zvaničnog vaganja.
Takođe, najmanje trideset minuta pre početka takmičenja svi i sve mora da bude spremno.

V RUKOVODILAC –KOMESAR LIGE

Član 26.
Komesar DŽLRS, se bira na sastanku Izvršnog odbora, sa mandatom od 1 godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Član 27.
Takmičenjem Lige rukovodi Komesar DŽLRS.
Odluke Komesara su prvostepene.
Konačnu odluku donosi Izvršni odbor DŽS RS.
U roku od 7 (sedam) dana po završenoj DŽLRS , Komesar šalje pismene
izvještaje -rezultate kola, svim učesnicima DŽLRS.
Komesar imenuje Rukovodioce za turnire kola, po jednog na svaku grupu.
Obaveštenje o delegiranju Komesar daje Rukovodiocima najmanje sedam dana prije održavanja kola. Ukoliko je Rukovodilac spriječen da prisustvuje turniru-kolu, za koji je delegiran, obavezan je da o tome obavesti Komesara, najkasnije dva dana po prijemu obaveštenja, radi određivanja zamene.

Član 28.
Rukovodilac samostalno rukovodi turnirom i njegove odluke se moraju poštovati. Rukovodilac je obavezan da se u potpunosti pridržava ovih propozicija i ostalih pravila koje nalaže Pravilnik o džudo ligi Republike Srpske.
Rukovodilac je dužan da odmah spreči svaki pokušaj ometanja takmičenja i ima pravo da na licu mesta suspenduje i traži od domaćina turnira da udalji iz sale lica koja su ometala normalno odvijanje takmičenja.
Eventualne žalbe na rad Rukovodioca upućuju se Komesaru koji u toku takmičenja odlučuje o žalbi.

Član 29.
Rukovodilac vodi zapisnik takmičenja u četiri kopije, koji po završetku takmičenja zajedno pregledaju i potpisuju: Rukovodilac, vođe ekipa i sudije. Svaka ekipa dobija po jednu kopiju zapisnika.
Jednu kopiju (ORIGINAL) prateći materijal i svoj pisani izvještaj, Rukovodilac je dužan da dostavi u kancelariju DŽS RS, u roku od 48 sati po završenom turniru.

Član 30.
Rukovodilac, sudije i tehnička lica, moraju biti u sali najmanje trideset minuta prije početka takmičenja, odnosno mjerenja takmičara, te da se pripreme za svoje dužnosti.
Komesar je dužan da prije početka takmičenja izvrši pregled mjesta na kojem će se turnir održati, te da provjeri da li su uslovi za održavanje takmičenja u skladu sa ovim Pravilnikom i Pravilnikom i uputstvom o džudo takmičenjima DŽS RS.
Ukoliko Komesar procjeni da uslovi nisu u skladu sa gore navedenim propisima, on može domaćinu dati maksimalno jedan sat da sve dovede u red.

Član 31.
Rukovodilac je dužan da prati i objektivno ocjeni sve uslove pod kojima se takmičenje odvija i to unese u svoj pismeni izveštaj Komesaru.
Takođe Rukovodilac je dužan da od tehničkog rukovodioca domaćina, zahtjeva odstranjivanje svakog lica od delegatskog stola, sem sudija i po potrebi ovlašćenih vođa ekipa, kada najavljuju podnošenje pismene žalbe.
U slučaju nesređivanja ovakvih problema Rukovodilac može da prekine takmičenje i izvještaj dostavi Komesaru.

Član 32.
Rukovodilac je dužan da prihvati pismenu najavu žalbe ili žalbu, koju može podneti isključivo vođa ekipe. Da bi se podnijela žalba vođa ekipe na licu mjesta mora uplatiti 50,00 KM.
U slučaju propisno najavljene žalbe, Rukovodilac je dužan da odmah prikupi materijal potreban za rješavanje žalbe tj. pismene izjave svih relevantnih lica. U svom izveštaju delegat daje i svoje mišljenje o žalbi. Komesar donosi odluku na koju ima pravo žalbe Izvršnom odboru.
Rukovodilac takmičenja novac od žalbi treba uplatiti na žiro račun DŽS RS.

Član 33.
Ukoliko Rukovodilac prekrši odredbe ovih Propozicija ili svojim neodgovornim radom učini ili dozvoli propuste, koji bi bitno uticali na normalno odvijanje DŽLRS, Komesar ga može odstraniti sa takmičenja, a u težim slučajevima i predati ga na disciplinsku odgovornost. U tom slučaju taj Rukovodilac se ne može pojaviti ni u kakvoj službenoj ulozi u DŽLRS sve do konačne disciplinske odluke.

Član 34.
U slučaju da Rukovodilac ne stigne na takmičenje, njegovu ulogu Komesar lige može povjeriti drugom licu.

VI SUDIJE

Član 35.
Za svaki turnir u okviru DŽLRS, Sudijska komisija delegira rukovodioca suđenja-koordinatora, i po četvoricu sudija, nacionalnog ranga i obavještava ih o tome najmanje sedam dana prije održavanja kola.
Sudije su dužne da o eventualnoj spriječenosti obavjeste Predsjednika Sudijske komisije, najkasnije dva dana po prijemu obavještenja radi određivanja zamjene.
Sudije - mjerioce vremena i na semaforu, obezbjeđuje domaćin turnira.

Član 36.
Tokom takmičenja sudije kontaktiraju samo između sebe sa Rukovodiocem i Komesarom DŽLRS.
Vođe ekipa ne mogu direktno kontaktirati sa sudijama, već se u vezi sa suđenjem obraćaju isključivo Rukovodiocu u pauzama borbi.

Član 37.
U slučaju teže povrede pravila borbe ili neobjektivnosti sudija, što se dokumentuje pismenom žalbom neke od ekipa, ili pismenom prijavom Rukovodioca, predsjednik sudijske komisije može dotičnog sudiju da suspenduje i preda na dalji postupak sudijskoj i eventualno disciplinkoj komisiji DŽS RS.

VII PRAVA I OBAVEZE EKIPA

Član 38.
Sve ekipe učesnice DŽLRS dužne su da do roka koji utvrdi Izvršni odbor, dostave svoju pismenu prijavu za učešće u DŽLRS. Takođe do roka koji utvrdi Komesar, sve ekipe su dužne da dostave konačne spiskove svojih takmičara u skladu sa Pravilnikm o nastupu takmičara u DŽLRS. U spisku mora biti naveden i zvanični predstavnik ekipe i trener.

Član 39.
Ekipa koja iz opravdanih razloga prije početka ili u toku DŽLRS odustane od daljeg takmičenja, nema pravo na povraćaj uplaćene kotizacije, a njeni dotadašnji rezultati se brišu. Opravdano odustajanje mora se dokumentovati najkasnije pet dana prije početka DŽLRS, odnosno održavanja sljedećeg kola, a ocjenu o tome donosi u prvom stepenu Komesaru DŽLRS.

VIII PRAVA I OBAVEZE DOMAĆINA – ORGANIZATORA

Član 40.
Tehnički organizator je obavezan:
Da obezbjedi odgovarajuću salu ili dvoranu za takmičare i publiku i održavanje takmičenja, sa osnovnim fizičko tehničkim uslovima za održavanje takmičenja: odgovarajuće prirodno i veštačko osvjetljenje sale; provjetrenost i cirkulacija vazduha u sali, te odgovarajuće grijanje iste. Sala mora biti zagrijana na određenu temperaturu predviđenu u zakonu o sportu i organizaciji sportskih manifestacija u halama. Sale moraju da posjeduju sanitarne čvorove i svlačionice za ekipe. Fizička odvojenost borilišta od gledališta minimum 2m i to stabilnom ogradom ili reklamnim panoima.
- mora obezbediti strunjače za tri borilišta 7x7m, ukoliko na tom takmičenju nastupaju sve tri konkurencije(seniori,seniorke i pioniri)
- ukoliko je manji broj konkurencije (jedna ili dvije) borilišta moraju biti 8x8 m
- obezbjediti ručne semafore za svako borilište po jedan.
- obezbjediti adekvatno ozvučenje sa najmanje dva mikrofona
- obezbjediti stolice za pokrajne sudije, dvije po borilištu, zapisnički sto, sto za ručne semafore , sto za ljekare i dovoljan broj stolica
- obezbjediti štoperice – hronometre po dvije za svako borilište
- obezbjediti dvije vage , da budu baždarene
- pored redovne dekoracije sale, na vidnom mestu mora biti istaknuta zastava Republike Srpske.
- potrebno je organizovati redarsku službu, tako da ista može da na vrijeme reaguje na eventualne izgrede kako na borilištu, tako i u gledalištu po zakonu o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.
- obavjestiti nadležni Centar Javne bezbjednosti da se održava takmi-čenje i da se obezbjedi prisustvo policije
- angažovati ljekara, odnosno medicinsku službu
- obezbjediti najpovoljniji smještaj za one klubove koji bi željeli da dođu ranije na takmičenje. Troškove smještaja snose sami klubovi.
- tehnički organizator je obavezan da službenim licima, Rukovodiocu i sudijama, pruži svu potrebnu pomoć od dolaska u mjesto takmičenja do odlaska sa takmičenja i isplati nadoknadu u visini 100,00 KM.
U slučaju da domaćin ne obezbjedi navedene uslove, a Komesar procjeni da to onemogućuje normalno odvijanje takmičenja, ono se neće održati, a domaćin se kažnjava.
Ukoliko neki od uslova nisu obezbjeđeni, a Komesar procjeni da to omogućuje odvijanje takamičenja, ono će se održati, a domaćin se kažnjava.

Član 41.
Za zapisničkim stolom, kod njega i u prostoru određenom za ekipe, odnosno takmičare i službena lica, dozvoljeno je da budu:
- za zapisničkim stolom mogu da sjede Komesar, Rukovodilac i spiker
- službeni ljekar sjedi pored zapisničkog stola, neposredno pored borilišta
- u prostoru određenom za ekipu mogu biti takmičari u sportskoj opremi (trenerke ili kimono), predstavnik kluba, trener kluba, fizioterapeut i ljekar (ne više od deset osoba).

Član 42.
Kontakte sa službenim licima za vreme takmičenja mogu imati jedino zvanični predstavnici klubova, i to po jedan iz svakog kluba učesnika
Zvanični predstavnici klubova učesnika mogu biti kod zapisničkog stola samo radi kontakta sa službenim licima.

Član 43.
Domaćin je dužan da Komesar i sve gostujuće ekipe najkasnije sedam dana prije takmičenja obavjesti o tačnom mestu takmičenja, kao i mogućnosti i cijeni smještaja i ishrane.

KOMESAR DŽUDO LIGE RS
Mrdić Miodrag

 
ijf2011
eju2011
tv2011
ippon2011
omladina
Copyright © 2017. Džudo savez RS. Designed by Trebinje