RSS:
Pravilnik sudijske komisije
DŽUDO SAVEZ
REPUBLIKE SRPSKE

 

PRAVILNIK
O RADU SUDIJSKE KOMISIJE

Trebinje,maj 2006. godine

Na osnovu člana 31.Statuta Džudo saveza Republike Srpske, Skupština Džudo saveza na svojoj sjednici održanoj u Trebinju dana 20.05.2006. godine, donijela je

PRAVILNIK

O RADU KOMISIJE ZA SUDIJE
DŽUDO SAVEZA REPUBLIKE SRPSKE

Član 1.

Komisija za sudije Džudo saveza Republike Srpske (u daljem tekstu Sudijska komisija) je stalno, stručno radno tijelo Izvršnog odbora Džudo saveza Republike Srpske (u daljem tekstu DŽS RS).

Član 2.

Sudijska komisija se sastoji od 3 člana sa Predsjednikom Sudijske komisije.

Član 3.

Predsjednika imenuje Izvršni odbor DŽS RS na vrijeme od 4 godine, sa mogućno-šću ponovnog imenovanja. Predsjednik Sudijske komisije DŽS RS predlaže Izvršnom odboru DŽS RS ostale članove komisije.

Član 4.

Sudijska komisija radi u sjednicama i može punovažno da odlučuje ako sjednici prisustvuje većina njenih članova, i ako se za odluku izjasni većina prisutnih članova. Sudijska komisija se sastoji prema programu rada i potrebi, a njene sjednice saziva i predsjedava im Predsjednik Sudijske komisije DŽS RS.

Član 5.
Zadaci Sudijske komisije su :
- pravljenje plana i programa rada za kalendarsku godinu
- organizacija suđenja na takmičenjima u organizaciji DŽS RS
- organizacija rada na stručnom usavršavanju i školovanju sudija
- pružanje stručne pomoći republičkim sudijskim komisijama
- delegiranje za takmičenja u organizaciji DŽS RS
- predlaganje sudije za međunarodno takmičenje i seminare
- praćenje izmjena i dopuna i pravila borbe od EJU i IJF
- vršenje drugih poslova i zadataka koji proizilaze iz programa rada DŽS RS
-
Član 6.

Rad sudijske komisije je javan,zasnovan na amaterskom principu i duhu opšteg sportskog pokreta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Član 7.

Sredstva za rad se obezbjeđuju finansijskim planom DŽS RS i formiraju se od :
- sredstava DŽS RS
- članarine koju plaća svaki sudija
- kotizacije učesnika seminara za sudije
- kotizacije učesnika sudija koji produžuju postojeću licencu
- ostalih donacija i marketing aktivnosti

Visinu članarine i kotizacije određuje Izvršni odbor DŽS RS.

Član 8.

Sudijska komisija sarađuje sa radnim tijelima Izvršnog odbora DŽS RS i sa Sudijskom komisijom Džudo saveza Bosne i Hercegovine.

Član 9.

Sudije su za svoj rad odgovorne Sudijskoj komisiji DŽS RS potpuno su nezavisni u primjeni i interpretaciji pravila borbe u Džudo sportu.

Član 10.

Sudija džudo sporta može biti svako punoljetno lice koje je navedeno zvanje stekne položenim ispitom, a koji mora ispuniti posebne uslove propisane ovim pravi-lnikom.
- mora da je uzrasta od 18-65 godina
- da se bavi džudo sportom najmanje 5 godina
- da ima zvanje Republičkog sudije minimum 2 godine
- da ima majstorsko zvanje I DAN
- da nema smetnji iz člana 11. ovog Pravilnika

Član 11.

Ispit za sudiju ne može polagati lice koje je :

- diskvalifikovano odlukom nadležnog sportskog organa
- osuđeno pravosnažnom presudom suda na kaznu zatvora dok kazna traje
- osuđeno za krivično djelo protiv naroda i države
- koja imaju fizičke nedostatke koji onemogućavaju vršenje normalne sudijske aktivnosti

Član 12.

Ispit za Saveznog sudiju prijavljuje se preko sudijske komisije kluba koji podnosi zajedničku prijavu svih kandidata u pismenoj formi Sudijskoj komisiji DŽS RS sa dokazima o ispunjavanju potrebnih uslova za pristup ispitu.

Član 13.

Ispitnu komisiju formira Sudijska komisija, a u njenom sastav ulaze sudije I kategorije.Ispitna komisija se sastoji od najmanje 2, a najviše 3 člana. Samo u izuzetno opravdanim slučajevima, član ispitne komisije može biti sudija II kategorije, uz uslov da je 15 godina aktivni džudo sudija na listi sudija DŽS RS i u tom slučaju većina članova ispitne komisije moraju biti savezne sudije I kategorije.

Član 14.

Ispit za zvanje Saveznog sudije je javan i sastoji se iz dva dijela.

I teoretskog, koji se sastoji u rješavanju pismenog testa iz poznavanja
pravila borbe
II a) praktičnog dijela koji se sastoji u suđenju na seminaru
b) suđenje putem video testa

Član 15.

Sudijska licenca se produžava najmanje jedanput u toku godine. Za produženje sudijske licence ispit je javan i sastoji se iz tri dijela :

a) teoretskog ispita u obliku pismenog testa i video testa
b) praktičnog suđenja na seminaru
c) praktično suđenje u prethodnom periodu
Kandidat koji po kom osnovu dobije ocjenu 5(nedovoljno iz člana 14. i 15.) ne može se smatrati da je položio ispit.

Član 16.

Ocjene na ispitu za zvanje džudo sudije i za produženje licence (član 14. i 15.) imaju istu težinu i njihova srednja vrijednost daje konačnu ocjenu :

- 5-nedovoljno
- 6-dovoljno
- 7-dobro
- 8-vrlodobro
- 9 i 10-odlično

Član 17.

Kandidat koji prvi put polaži ispit sa ocjenom 6,7 ili 8 svrstavaju se u III kate-goriju sudija.Kandidat koji prvi put položi ispit sa ocjenom 9 ili 10 svrstava se u II kategoriju sudija.

Član 18.

Kandidat koji u toku ispita odustane ili bude udaljen sa ispita, smatraće se da nije ni pristupio ispitu.

Član 19.

U slučaju bitnih izmjena pravila borbe, sve sudije su dužne, radi produženja licence, polagati ispit u obliku pismenog testa.

Član 20.

O rezultatima ispita Ispitna komisija vodi zapisnik koji dostavlja sa komple-tnom dokumentacijom Sudijskoj komisiji, koja o tome podnosi izvještaj Izvrš-nom odboru i izvještava kandidate putem kancelarije DŽS RS.

Član 21.

Džudo savez RS (može) u saradnji sa klubovima iz pojedinih dijelova RS organi-zovati polaganje ispita za sticanje zvanja džudo sudija IV kategorije (republički sudija) i V kategorije (regionalni sudija), a na osnovu odredaba čl.14. i 15. ovog Pravilnika.

Član 22.

Sudijska komisija formira, vodi i objavljuje listu džudo sudija po kategorijama za svaku kalendarsku godinu,koju dostavlja DŽS RS ,klubovima i svim sudijama koji se nalaze na listi.

Član 23.

Sudijska komisija skida sudiju sa liste :
- vlastitom voljom sudije iskazanom u pismenom obliku
- na osnovu pravosnažne odluke suda u slučaju da je osuđen na kaznu zatvora preko 6 mjeseci
- na osnovu pravosnažne odluke disciplinskih organa DŽS RS
- usled zdravstvene nesposobnosti i fizičkih nedostataka koji onemogu-ćavaju vršenje sudijske funkcije
- ukoliko u kalendarskoj godini i pored urednog poziva neopravdano i na vrijeme ne otkaže učešće u takmičenju
- posle navršene 65 godine života
Član 24.

Sudijsku funkciju u džudo sportu vrše :

- internacionalne sudije
- savezne sudije I kategorije
- savezne sudije II kategorije
- savezne sudije III kategorije
- republičke sudije IV kategorije
- regionalne sudije V kategorije

Član 25.

Internacionalni sudija može obavljati sve funkcije u smislu ovog Pravilnika i propisa EJU i IJF.

Da bi neko mogao pristupiti ispitu za internacionalnog sudiju treba da ispunjava sledeće:
- da ispunjava posebne uslove propisane od EJU i IJF
- da ima I kategoriju najmanje 4 godine ukupno
- da u zadnje tri godine ima prosječnu ocjenu najmanje 9,0
- da poznaje jedan od svjetskih jezika (engleski,njemački,francuski)
- da se najmanje 7 godina aktivno bavi džudo sportom
- da ima najmanje džudo stepen II DAN

Član 26.

Savezni sudija I kategorije može obavljati sve funkcije u smislu ovog Pravi-lnika na svim takmičenjima saveznog nivoa. Da bi neko postao sudija I kategorije mora imati najmanje tri godine II kategoriju i najmanje ocjenu 9 na ispitu. Sudije ove kategorije, koje imaju srednju ocjenu 9 ili 10 u proteklom periodu sudeći na takmičenjima u organizaciji DŽS RS nisu dužni polagati pismeni test na semi-naru.

Član 27.

Savezni sudija II kategorije može suditi kao glavni sudija na svim takmičenjima u organizaciji DŽS RS.

Da bi neko postao sudija II kategorije mora imati najmanje godinu dana III kategoriju ili ocjenu na ispitu najmanje 9, minimalno I DAN stepen, najmanje ocjenu 8 na ispitu za produženje licence.

Član 28.

Savezni sudija III kategorije može suditi kao glavni sudija na takmičenjima i na turnirima klupskog nivoa, a na saveznim takmičenjima može biti sudija kontro-lor semafora, vremena ili odjeće.

Da bi neko postao savezni sudija III kategorije mora položiti odgovarajući ispit, imati IV kategoriju najmanje dvije godine i najmanje I DAN stepen.

Član 29.

Sudije IV i V kategorije stiču svoja zvanja na osnovu sudijskog pravilnika Džudo saveza Republike Srpske.

Član 30.

Sudijska komisija vrši kategorizaciju sudija uzimajući u obzir ocjene sa suđenja na takmičenjima u poslednje dvije godine i ocjene sa ispita za produženje važno-sti licence,kao iz ispita za zvanje saveznog sudije.

Član 31.

Ispit za zvanje saveznog sudije, Sudijska komisija organizuje jednom godišnje, a na tom seminaru mogu učestvovati one savezne sudije koje žele produžiti posto-jeću licencu za naredni period.

Ispit za produženje postojeće licence se organizuje takođe jednom godišnje, ali kandidati za nove sudije ne mogu polagati odgovarajući ispit na tom seminaru.

Član 32.

Kandidate za sve kategorije internacionalnih sudija određuje Izvršni odbor isključivo na prijedlog Sudijske komisije.

Član 33.

Svaki džudo klub ima pravo da predloži Sudijskoj komisiji izuzeće nekog sudije samo pismenim putem i uz detaljno obrazloženje i podatke o razlozima za izuzeće. Sudijska komisija donosi odluku o prijedlogu na prvom sastanku, o čemu odmah obavještava podnosioca prijedloga.

Član 34.

Prava svih sudija su sledeća :

- da bira i da bude biran u organe i tijela DŽS RS
- da nosi odgovarjući sudijski znak
- da svojim radom pomaže razvoj džudo sporta
- da ima slobodan pristup svim džudo takmičenjima u DŽS RS
- da bude pravovremeno informisan o izmjenama pravila borbe
- da daje prijedloge koji su u vezi za rad i djelovanje sudijske organizacije DŽS RS
- da daje i sve druge prijedloge koji su od interesa za DŽS RS

Dužnosti svih sudija su sledeće :
- da savjesno i odgovorno obavlja svoje obaveze
- da se redovno stručno usavršava
- da redovno trenira, sudi i da je u kondiciji
- da svoje znanje prenosi i na mlađe sudije
- da redovno plaća predviđenu sudijsku članarinu

Član 35.

Sve delegirane sudije imaju pravo na naknadu po danu angažovanja.Predavači na sudijskim seminarima imaju pravo na naknadu kao da su angažovani na takmi-čenjima. Ova naknada (sudijska taksa) pada na teret organizatora takmičenja ili seminara. O visini naknade (sudijske takse) donosi odluku Izvršni odbor DŽS RS na prijedlog Komisije.

Član 36.

Delegirani sudija koji sudi van mjesta svog boravka ima pravo na naknadu putnih troškova, dnevnica, kao i smještaja, koji padaju na teret organizatorima takmi-čenja.

Član 37.

Stručno usavršavanje džudo sudija postiže se :
- putem tečajeva-kurseva
- putem sudijskih seminara
- kontrolom suđenja
- konsultacijama uoči takmičenja
- putem teoretskih i praktičnih priprema

Osnovne oblike stručnog usavršavanja sudija, organizuje Sudijska komisija.
Član 38.

Sudijska komisija je obavezna obezbijediti pravovremeno informisanje o izmje-nama i dopunama borbenih pravila (pratiti internet).

Član 39.

Delegiranje sudija za sva takmičenja u kalendaru DŽS RS vrši Sudijska komisija, a u slučaju hitne potrebe njen predsjednik. Delegiranje se vrši minimalno za pola godine unaprijed, kad god je to moguće. Svaki delegirani sudija mora biti pismeno obavješten o delegiranju i to najmanje :

- 10 dana prije pojedinačnog ili ekipnog takmičenja
- 30 dana prije međunarodnih takmičenja

Ovaj rok može biti i kraći u slučju izuzetnih okolnosti.

Član 40.

Svaki sudija je dužan da se odazove pozivu na suđenje ili seminar, na koji je raspoređen. U slučaju sprečenosti, sudija je dužan da obavjesti Predsjednika Sudijske komisije najmanje 5 dana prije održavanja takmičenja ili seminara, ili najviše 2 dana po uručenom obavještenju o delegiranju. U slučaju neopravdanog izostanka, protiv sudije će se preduzeti disciplinske mjere predviđene članom 23.ovog Pravilnika.

Član 41.

Za svako pojedinačno takmičenje obavezan je jedan rukovodilac suđenja, i po jedan kontrolor suđenja za svako borilište, čije su dužnosti sledeće :

- da prije i na kraju takmičenja održi kraće radne sastanke sa svim delegiranim sudijama u cilju konsultacija, izjednačavanja kriterijuma i suzbijanje zloupotrebe suđenja
- da organizuje suđenje i delegira sudije za mečeve, vodeći računa o neutralnosti sudija kad god je to moguće
- da delegira sudije na licu mjesta, ukoliko se neki sudija nije odazvao pozivu
- da sarađuje sa delegatom takmičenja i ostalim službenim licima
- da odmah razmatra pismene primjedbe povodom suđenja
- da obezbjedi isplatu angažovanim sudijama koja im pripada
- da da ocjenu suđenja za sve angažovane sudije i suđenje u cjelini
- da u roku 7 dana podnese pismeni izvještaj sa suđenja sa ocjenama za svakog sudiju posebno i suđenje u cjelini
Član 42.

Rukovodilac suđenja ima pravo da suspenduje svakog sudiju na takmičenju i obavezu da podnese pismenu prijavu protiv tog sudije Sudijskoj komisiji uz puno obra-zloženje razloga suspenzije. Rukovodilac suđenja ima pravo da zabrani sudijama da sude, ako organizator takmičenja neće ili ne može da obezbjedi uslove na takmi-čenju koji obezbjeđuje sigurnost i dostojanstvo sudija.

Član 43.

Svaki sudija ima pravo prigovora na ocjenu rukovodioca suđenja ili nekog drugog organa, koji dostavlja Sudijskoj komisiji u pismenoj formi.

Član 44.

Sudijska komisija je dužna razmotriti svaki prigovor na svom prvom sastanku i o tome obavjestiti podnosioca zahtjeva.
Na svaku odluku Sudijske komisije, oštećeni ima pravo prigovora Izvršnom odboru DŽS RS uz pismene dokaze i Izvršni odbor DŽS RS donosi konačnu odluku.

Član 45.

Svaki sudija mora imati sudijsku legitimaciju kao dokaz zvanja i kategorije koje posjeduje, a izdaje je Sudijska komisija. Obrazac sudijske legitimacije propisuje Izvršni odbor DŽS RS na prijedlog Sudijske komisije.

Član 46.

Svaki džudo sudija mora nositi propisanu uniformu sa odgovarajućim amblemom i mora se pojaviti tačno na vrijeme kad se to od njega zahtjeva.

Član 47.

Organizator svakog takmičenja je dužan :
- obavjestiti delegirane sudije o mjestu smještaja (najmanje hotel „B"kategorije) i obezbjediti pansionske usluge
- obavjestiti delegirane sudije i rukovodioca suđenja o vremenu i mjestu održavanja takmičenja najmanje 7 dana prije početka
- osigurati delegiranim sudijama zasebnu garderobu sa sanitarnim čvorom i toplom vodom
- obezbjediti nesmetan rad sudija na takmičenju i postupiti onako kako to zahtjeva delegat i rukovodilac suđenja.

Član 48.

U slučaju pokretanja disciplinskog postupka protiv sudije od strane nadležnog organa obavezno je pribaviti stručno mišljenje Sudijske komisije DŽS RS.

Član 49.

Uz ovaj Pravilnik primjenjuju se i odredbe Disciplinskog Pravilnika DŽS RS i Pravilnika o takmičenju DŽS RS što se odnosi na sudije.

Član 50.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom njegovog usvajanja.
Tumačenje odredbi iz ovog Pravilnika vrši Izvršni odbor DŽS RS.

Pravilnik dostaviti :

-klubovima
-rangiranim sudijama

Predsjednik Skupštine DŽS RS
Šukalo Goran

 
ijf2011
eju2011
tv2011
ippon2011
omladina
Copyright © 2017. Džudo savez RS. Designed by Trebinje