RSS:
Disciplinski pravilnik Džudo saveza RS PDF Štampa El. pošta
Napisao bojan   
utorak, 06 mart 2012 10:56
DŽUDO SAVEZ
REPUBLIKE SRPSKE

 

DISCIPLINSKI PRAVILNIK
DŽUDO SAVEZA REPUBLIKE SRPSKE

Trebinje, maj 2006.godine
Na osnovu člana 21.Statuta Džudo saveza Republike Srpske Skupština Džudo saveza Republike Srpske na sjednici održanoj u Trebinju dana 20.05.2006. godine, donosi :

DISCIPLINSKI PRAVILNIK
DŽUDO SAVEZA REPUBLIKE SRPSKE

I OPŠTI DIO

Član 1.
Disciplinski pravilnik Džudo saveza Republike Srpske (u daljem tekstu : Pravilnik) propisuje : disciplinske prekršaje (u daljem tekstu: prekršaj), sankcije za propisane disciplinske prekršaje i postupak za utvrđivanje disciplinskog prekršaja i učionioca, kao i postupak za izricanje sankcija takmičarima, džudo organizacijama i odgovornim licima na takmičenju i van takmičenja.

Član 2.
Odredbe ovog pravilnika obavezne su za sve džudo organizacije na teritoriji RS. Džudo klubovi mogu donositi propise koji se odnose samo na taj klub.
Prekšaji propisani od strane džudo kluba ne mogu biti u suprotnosti sa odre-dbama ovog Pravilnika.
Džudo klub može propisati disciplinsku sankciju : isključenje iz džudo kluba.

Član 3.
Prekršaj je radnja (činjenje ili ne činjenje) koja je ovim Pravilnikom ili pravi-lnikom džudo klubova, propisana kao prekršaj.
Ne smatra se prekršajem radnja koja, iako sadrži obilježja prekršaja određena Pravilnikom, predstavlja neznatnu sportsku opasnost zbog malog značaja ili zbog odsutnosti ili neznatnosti štetnih posljedica.

Član 4.
Nepoznavanje propisa nikoga ne opravdava.
Član 5.
Svrha izricanja disciplinskih sankcija je :

 •  Vaspitni uticaj na učinioca prekršaja da ne čini iste,
 •  Vaspitni uticaj na druge da ne čine prekršaje
 •  Sprečavanje učionioca da ne vrši prekršaje i
 •  Čuvanje ugleda džudo sporta

Član 6.
Učioniocu prekršaja može se za prekršaj izreći samo sankcija propisana za prekršaj ovim Pravilnikom i propisima po odredbama člana 2.ovog Pravilnika.
Za disciplinski prekršaj pomaganja ili podstrekavanja izreći će se sankcija kao da je sam izvršio prekršaj.
Sankcije su : kazna, ukor i opomena.

Član 7.
Sankcija za učinjeni prekršaj izreći će se bez obzira da li je za vrijeme vođenja postupka i donošenja odluke i dalje aktivan takmičar ili i dalje ima funkciju odgovornog lica.

Član 8.
Pri izboru vrste i odmjeravanja visine sankcije uzimaju se u obzir težina učinjenog prekršaja i njegove posljedice, okolnosti i način na koji je prekršaj učinjen, pobude, moralne osobine prekršioca, ponašanje prije i posle učinjenog prekršaja i druge otežavajuće i olakšavajuće okolnosti.
Ukoliko se utvrde posebne olakšavajuće okolnosti, učioniocu prekršaja može se izreći blaža kazna od one koja je predviđena za učinjeni prekršaj.
Ako je učinilac prekršaja junior/juniorka ili mlađi takmičar, može se izreći blaža kazna od one koja je propisana za učinjeni prekršaj.
Ako se utvrdi naročito olakšavajuća okolnost učioniocu prekršaja može se izreći opomena ili ukor. Iste sankcije mogu se, kod posebno olakšavajućih oklonosti izreći junioru/juniorki ili mlađem takmičaru/takmičarki.

Član 9.
Ako je izvršeno više prekršaja, izreći će se kazna za svaki prekršaj.
Više izrečenih istovjetnih kazni, spojiće se s tim da zbir ne može biti veći od opšteg maksimuma te vrste kazne.

Član 10.
Disciplinski postupak se ne može pokrenuti, ako je od momenta izvršenja pre-kršaja, odnosno od momenta kada se za njega saznalo do podnošenja prijave proteklo više od tri mjeseca, a po proteku jedne godine ako se radi o prekršaju izvršenom u ino-stranstvu, povredi Pravilnika o nagrađivanju takmičara, pravila o materijalno-fina-nsijskom poslovanju, nedozvoljenom nastupanju na takmičenjima u zemlji i inostranstvu, falsifikovanju takmičarske isprave i u slučajevima naročito teških povreda dru-štveno sportske etike kojima se tako narušava ugled džudo sporta.
Zastrajelost gonjenja nastupa po proteku 6 mjeseci od dana podnošenja prijave.
Zastarjevanje se prekida svakim aktom Disciplinske Komisije povodom vođenja postupka.
Apsolutna zastara nastupa po isteku 3 godine od učinjenog prekršaja.
Izrečena kazna može se izvršiti u roku od godinu dana od dana pravosnažnosti odluke.
Zastarjelost izvršenja se prekida svakim aktom preduzetim da se izrečena kazna izvrši.
Apsolutna zastarjelost izvršenja nastupa po isteku 3 godine od pravosnažnosti odluke kojom je kazna izrečena.
U postupku vanrednih pravnih lijekova ne primjenjuje se odredba o zastarelosti iz ovog člana.
Ponovljeni slučaj je učinjeni novi prekršaj u vremenu od 3 godine od izdržane kazne ili izrečene opomene ili ukora.

Član 11.
Pod džudom klubom podrazumijeva se džudo klub, džudo škola ili sekcija džudo kluba i samostalna džudo škola ( u daljem tekstu za sve : džudo klub).
Džudo organizacija u smislu ovog Pravilnika su džudo klub, Džudo savez i njihovi organi (u daljem tekstu : džudo organizacije).
Mogu biti kažnjeni samo članovi organa Izvršnog odbora.

Član 12.
Takmičar je lice koje je jedanput registrovano kod Džudo saveza bez obzira da li je preregistrovano ili ponovo registrovano kod drugog džudo kluba.

Član 13.
Takmičenje je vrijeme određeno drugim propisima DŽS RS, kao i vrijeme polaska i odlaska takmičara i odgovornih lica na takmičenje u mjesto i iz mjesta takmičenja.
Odgovorna licu su : odgovorna lica na takmičenju i odgovorna lica van takmi-čenja.
Odgovorna lica na takmičenju su : zvanična lica, službena lica i druga odgovorna lica na takmičenju.
Zvanična lica su : zvanični delegat, delegati džudo klubova, treneri džudo klubova-ekipa, pomoćnici trenera, zvanični ljekar, sudije na takmičenju, kontrolor suđenja na takmičenju, članovi sudijskog žirija i članovi prvostepenog i drugostepenog organa za žalbe na pojedinačnim takmičenjima, a na takmičenjima u inostranstvu i vođa puta, njegov zamjenik, ljekar i fizioterapeut.
Službena lica na takmičenju su : zapisničar, spiker, članovi žirija za dodjelu titule, priznanja i nagrade, lica za popravku borilišta, redari u sali i van nje, milicioneri, blagajnik za isplatu zvaničnih lica i lica džudo saveza određena da prisustvuje takmičenju.
Druga odgovorna lica na takmičenju su : vođe puta ekipa, ljekari ekipa, članovi rukovodećih tijela i njihovih organa u džudo savezima, članovi uprava džudo klubova koji učestvuju u takmičenju i njihova stručna lica koja nisu u funkciji na takmičenju.
Odgovorna lica van takmičenja su : stručna lica, članovi rukovodećih tijela i njihovih organa u džudo savezima i članovi uprave i plaćena lica džudo klubova.
Stručna lica su : džudo treneri, ljekari, fizioterapeuti, džudo sudije i kontro-lori suđenja, kao i zvanični delegati. Na ova lica mogu se primijeniti sankcije predviđene za zvanična lica, odgovorna lica ili posebno predviđene sankcije za stručna lica.

Član 14.
Za prekršaje predviđene ovim Pravilnikom mogu se izreći kazne :
1. Za takmičare

 •  opomena, javna opomena, ukor
 •  zabrana nastupanja na određenom broju takmičenja u određenom rangu
 •  zabrana takmičenja na svim rangovima za određeno vrijeme
 •  isključenje iz organizacije na određene vrijeme
 •  doživotna diskvalifikacija

2. Za odgovorna lica

 •  opomena, javna opomena, ukor
 •  zabrana vršenja funkcije na određeno vrijeme
 •  doživotna diskvalifikacija

3. Za zvanična lica

 •  opomena, javna opomena, ukor
 •  zabrana vršenja funkcija zvaničnog lica na određeno vrijeme
 •  zabrana vršenja svih funkcija na određeno vrijeme
 •  doživotna diskvalifikacija

4. Za stručna lica

 •  opomena, javna opomena, ukor
 •  zabrana vršenja svih funkcija na određeno vrijeme
 •  doživotna diskvalifikacija

5. Za džudo klubove

 •  opomena, javna opomena, ukor
 •  novčana kazna kao naknada štete usled učinjenog prekršaja
 •  zabrana održavanja takmičenja u određenoj sali ili mjestu na određeno vrijeme
 •  zabrana nastupanja na određenom broju i vrsti takmičenja na određeno vrijeme
 •  zabrana nastupa na svim takmičenjima na određeno vrijeme
 •  oduzimanje bodova u ligaškom takmičenju
 •  isključenje iz takmičenja
 •  brisanje iz članstva saveza

6. Za Džudo saveze i njihove organe

 •  raspuštanje imenovanog organa

Član 15.
Kazna zabrane takmičenja na svom terenu može se izreći najviše za 6 istovrsnih takmičenja ili vremenski od jednog mjeseca do dvije godine.
Pod terenom kluba podrazumijeva se i udaljenost od sjedišta kluba do 50 km.

Član 16.
Kazna zabrane nastupanja za takmičara i džudo klub ne može biti kraća od jednog mjeseca ni duža od 3 godine. Za to vrijeme takmičar i džudo klub ne mogu nastupati na javnim priredbama.
Kazna zabrane nastupanja može se izreći, umjesto u vremenskom trajanju, za odre-đeni broj istovrsnih takmičenja, a najviše 6.
Pod kaznom zabrane nastupanja iz stava 1. i 2. ovog člana za džudo organizacije po-drazumijeva se i zabrana organizovanja (priređivanja) takmičenja.

Član 17.
Kazna oduzimanja bodova sastoji se u smanjenju bodova u ligaškom takmičenju od 2 do 6 stečenih bodova.
Član 18.
Kazna isključenja iz takmičenja sastoji se u isključivanju džudo kluba iz takmičenja koje je u toku ili koje predstoji, sa pravom tog kluba da u sledećem periodu takmičenja nastupa u neposredno nižem rangu takmičenja.

Član 19.
Novčana kazna se određuje prema procjeni o finansijskim mogućnostima organizacije ili pojedinaca. Ova kazna izriče se se tako što se u odluci o kazni određuje da će novčana kazna, ukoliko se ne plati u roku od 8 dana od pravosnažnosti odluke, biti zamijenjena kaznom zabrane nastupanja, sve dok se kazna ne izmiri.
Novčana kazna se izriče u korist budžeta foruma kome pripada Disciplinska komisija koja je kaznu izrekla.

Član 20.
Kazna brisanja iz članstva saveza povlači zabranu postojanja i rada džudo kluba.

Član 21.
Kazna zabrane vršenja svih funkcija može se izreći u trajanju od 3 mjeseca do tri godine. Za to vrijeme takmičar ili odgovorno lice ne može vršiti nikakvu javnu funkciju na takmičenjima i u organima upravljanja džudo organizacija i njihovim radnim tijelima, osim djelatnosti iz radnog odnosa koje ne predstavljaju vršenje javne funkcije.

Član 22.
Zabrana vršenja funkcije zvaničnog lica sastoji se u zabrani vršenja dužnosti zvaničnog delegata, sudije, trenera ili zvaničnog ljekara. Ova kazna ne može biti kraća od jednog mjeseca , ni duža od dvije godine.

Član 23.
Doživotna diskvalifikacija povlači zabranu svakog rada u džudo sportu i ima trajno dejstvo.

Član 24.
Kazna raspuštanja imenovanog organa sastoji se u prestanku rada organa, IO ili radnog tijela IO organa u sastavu u kojem je bio kad je izvršio prekršaj ili u obavještavanju Izvršnog odbora utvrđenom prekršaju od strane tog organa ili njegovog radnog tijela.

Član 25.
Za sve prekršaje koji izvrše takmičari, ekipe, zvanična lica, službena lica ili druga odgovorna lica na takmičenju, može se kazniti i džudo klub kome takvo lice pripada, jednom od kazni predviđenih u članu 14. tačka 5. ovog Pravilnika, prema težini prekršaja.

II POSEBNI DIO

Član 26.
Odgovorno lice koje zloupotrijebi znak, zastavu, pečat, memorandum Džudo saveza Republike Srpske kazniće se zabranom vršenja svih funkcija do jedne godine.
Ako radnju iz stava 1.ovog člana učini iz koristoljublja ili u reklamne svrhe, ili nastanu teže posljedice ili izvrgne ruglu znak ili zastavu DŽS RS kazniće se zabranom vršenja svih funkcija.
U ponovljenom slučaju ili ako nastupe naročito teške posljedice, kazniće se doživotnom diskvalifikacijom.
Džudo klub ili džudo savez koji pod zastavom ili bojom DŽS RS, a bez znanja DŽS RS nastupi kazniće se zabranom nastupanja, a zvanična lica džudo kluba - džudo saveza i vođa puta zabranom vršenja svih funkcija do 1 godine.

Član 27.
Takmičar ili odgovorno lice koje zloupotrijebi pečat džudo organizacije kazniće se zabranom vršenja svih funkcija do jedne godine.
Ako radnju iz stava 1.ovog člana učini iz koristoljublja ili nastanu teže posljedice kazniće se zabranom vršenja svih funkcija ili doživotnom diskva-lifikacijom.

Član 28.
Odgovorno lice koje bez odluke Skupštine učlani Džudo savez Republike Srpske u međunarodnu organizaciju kazniće se zabranom vršenja svih funkcija.
Ako radnju iz stava 1.ovog člana učini iz koristoljublja ili kao nastupe teže posljedice po ugled džudo sporta ili RS kazniće se doživotnom diskvalifikacijom.

Član 29.
Odgovorno lice :
1. koje se kandiduje ili primi dužnost funkcionera u međunarodnoj organizaciji ili se kandiduje ili kandiduje kandidata za međunarodnog sudiju bez odluke Izvršnog odbora DŽS RS
2. koje kao funkcioner međunarodne organizacije učestvuje na sastancima bez odobrenja Izvršnog odbora DŽS RS ili bez prethodnog iznošenja i upoznavanja Izvršnog odbora DŽS RS sa dnevnim redom ili postupa u međunarodnoj orga-nizaciji suprotno stavovima Izvršnog odbora DŽS RS
3. koje učestvuje kao fukcioner ili stručno lice bez odobrenja Izvršnog odbora DŽS RS na takmičenjima van zemlje na kojima ne učestvuju takmičari iz Republike Srpske
4. koje ne podnose pismeni izvještaj sa međunarodnog sastanka u roku od 15 dana
kazniće se zabranom vršenja svih funkcija najmanje jednu godinu.
Ako odgovorno lice radnjom iz stava 1.ovog člana nanese štetu ili krnji ugled DŽS RS, džudo sporta, sporta u Republici Srpskoj kazniće se doživotnom diskvalifikacijom.

Član 30.
Takmičar koji se takmiči ili stručno lice koje radi za ekipe van Republike Srpske bez odobrenja Izvršnog odbora DŽS RS po povratku u Republiku Srpsku kazniće se : takmičar zabranom nastupanja najmanje šest mjeseci, a stručno lice zabranom vršenja svih funkcija najmanje jednu godinu.

Član 31.
Odgovorno lice koje bez ovlašćenja zastupa Džudo savez ili bez ovlašćenja uputi dopis ili telegram u ime Džudo saveza kazniće se zabranom vršenja svih funkcija do jedne godine.
Ako radnju iz stava 1. ovog člana učini iz koristoljublja ili nastanu štetne posljedice za džudo sport kazniće se doživotnom diskvalifikacijom.

Član 32.
Takmičar ili odgovorno lice koje na bilo koji način vrijeđa, kleveta ili oma-lovažava takmičara ili odgovorno lice u vezi sa njegovim radom u džudo sportu kazniće se : takmičar zabranom nastupanja do 2 godine, a odgovorno lice zabranom vršenja svih funkcija do 2 godine.

Član 33.
Takmičar ili džudo trener koji zloupotrebi svoju džudo vještinu i fizički napadne građanina kazniće se : takmičar zabranom nastupanja, a trener zabranom vršenja svih funkcija do 2 godine.
U ponovljenom ili težem slučaju kazniće se doživotnom diskavlifikacijom.

Član 34.
Odgovorno lice koje bez odobrenja Izvršnog odbora odredi ili dopusti ta-kmičenje državne ili gradske (klupske) reprezentacije (u daljem tekstu: reprezentacija) na međunarodnom takmičenju kazniće se zabranom vršenja svih funkcija do dvije godine.
Ako radnju iz stava 1.ovog člana učini iz koristoljublja ili ponovi prekršaj kazniće se doživotnom diskvalifikacijom.

Član 35.
Sva zvanična lica džudo organizacije ili reprezentacije koja povedu takmičara na međunarodno takmičenje bez ljekarske potvrde predviđene propisima IJF i EJF kazniće se zabranom vršenja dužnosti zvaničnog lica do šest mjeseci.

Član 36.
Takmičar, zvanično lice, službeno lice ili drugo odgovorno lice koje se na ta-kmičenju reprezentacije ili na takmičenju džudo kluba sa inostranom ekipom ili na nekom međunarodnom turniru nesportski ili nedolično ponaša ili na drugi način krnji čast i ugled reprezentacije, džudo sporta i RS kazniće se : takmičar zabranom nastu-panja najmanje šest mjeseci ili zabranom vršenja svih funkcija u istom trajanju, a odgovorno lice zabranom vršenja svih funkcija najmanje jednu godinu.
U ponovljenom slučaju ili u slučaju nastupanja ili mogućnosti nastupanja težih posljedica kazniće se doživotnom diskvalifikacijom.

Član 37.
Odgovorno lice koje Nadzornom odboru ne stavi na raspolaganje materijale ili ne pruži podatke ili informacije neophodne za vršenje njihove funkcije, ili ih ometa ili sprječava u vršenju njihove funkcije kazniće se zabranom vršenja svih funkcija godinu dana.

Član 38.
Odgovorno lice koje raspolažući imovinom džudo kluba ili Džudo saveza, nesavjesno postupa ili protivno odlukama i propisima džudo organizacije ili protivno propisima nadležnih organa vrši materijalno ili finansijsko poslovanje, te usljed toga nastane imovinska šteta za džudo organizaciju kazniće se zabranom vršenja svih funkcija do jedne godine.
Ako odgovorno lice izvrši radnju iz stava 1. ovog člana u cilju pribavljanja imo-vinske koristi za sebe ili drugog ili pričini štetu džudo organizaciji u iznosu preko 500,00 KM kazniće se zabranom vršenja svih funkcija najmanje godinu dana, do doživotne diskvalifikacije.

Član 39.
Takmičar, koji sem naknade izgubljenog ličnog dohotka i naknade određene propisima IJF, EJF, Ministarstva sporta, OK-a i normativnih akata DŽS RS.

 •  zahtjeva nagradu za učešće na pripremama ili takmičenju
 •  zbog neispunjenja njegovog zahtjeva odbija da pristupi pripremama ili takmičenju ili
 •  zahtjeva nagradu da ne nastupi za svoju ekipu

kazniće se zabranom nastupanja do 1 godine.
Ako je takmičar izvršio radnju iz stava 1.ovog člana u odnosu na pripreme ili takmičenje reprezentacije kazniće se zabranom nastupanja na takmičenjima najmanje jednu godinu.
Odgovorno lice džudo kluba koji za nastupanje svog takmičara u suretima koje organizuju drugi džudo klub ili džudo savez primi ili zahtjeva za sebe ili takmičara novac ili drugu materijalnu korist kazniće se zabranom vršenja svih funkcija najmanje 6 mjeseci.
U ponovljenom ili težem slučaju kazna će se kretati do doživotne diskvali-fikacije.
Ukoliko prekršaje iz stava 1, 2.ili 3. ovog člana izvrši stručno lice kazniće se zabranom vršenja svih funkcija najmanje 6 mjeseci.

Član 40.
Zvanično lice koje za izvršenje dužnosti na takmičenju naplati prevozne troškove, dnevnice ili naknadu za opremu protivno propisima kazniće se zabranom vršenja dužnosti zvaničnog lica najmanje 3 mjeseca, a u težem ili ponovljenom slučaju doživotnom diskvalifikacijom.

Član 41.
Odgovorno lice koje za prisustvovanje na konferenciji, sastanku radnog tijela, savjetovanju, seminaru i drugom službenom putovanju naplati veći iznos prevoznih troškova ili dnevnica od propisanih kazniće se zabranom vršenja svih funkcija najmanje 3 mjeseca, a u ponovljenom ili težem slučaju doživotnom diskvalifikacijom.

Član 42.
Takmičar ili odgovorno lice koje poklonom ili obećanjem kakve koristi nagovori drugog takmičara ili odgovorno lice da učini u džudo sportu prekršaj ili propuste nešto što je dužan učiniti, ako ovim Pravilnikom nije drugačije regulisano kazniće se zabranom vršenja funkcije do 6 mjeseci, a takmičar zabranom takmičenja do 6 mjeseci.
U ponovljenom ili težem slučaju kazniće se zabranom vršenja svih funkcija najamnje 1 godinu ili doživotnom diskvalifikacijom.

Član 43.
Džudo klub ili džudo organizacija koji ne obezbijedi nesmetano odvijanje takmičenja, dolazak u mjesto i odlazak iz mjesta takmičenja ili takmičara i zvaničnih lica, pa dođe do pokušaja fizičkog napada publike na takmičara ili zvanično lice ili dođe do nereda na takmičenju kazniće se : džudo klub zabranom takmičenja na svom terenu, a njihov zabranom vršenja svih funkcija do 6 mjeseci.
Takmičar ili odgovorno lice koje riječima ili gestom, na mjestima iz stava 1. ovog člana podstiče publiku da fizički napadne takmičare ili zvanična lica ili koje u napadu učestvuje ili pokuša da učestvuje ili koje izaziva nered na takmičenju kazniće se : takmičar zabranom takmičenja, a odgovorno lice zabranom vršenja svih funkcija naj-manje 2 godine ili doživotnom diskvalifikacijom.

Član 44.
Takmičar ili odgovorno lice koje za vrijeme takmičenja, od vremena dolaska ekipa u mjesto takmičenja do njihovog odlaska iz mjesta takmičenja ili na samom takmičenju, fizički napadne odgovorno ili zvanično lice na takmičenju ili takmičara kazniće se : takmičar zabranom takmičenja, a odgovorno lice zabranom vršenja svih funkcija najmanje godinu dana.
Ako je fizički napad na mjestima navedenim u stavu 1. ovog člana učinjen od strane takmičara uvrštenog u takmičenja ili od strane odgovornog lica na takmičenju kazniće se : takmičar zabranom takmičenja, a odgovorno lice zabranom vršenja svih funkcija najmanje 2 godine ili doživotnom diskvalifikacijom.
Ako je fizički napad izvršen na zvanično lice ili službeno lice na borilištu, ili u mjestu na kome zvanično ili službeno lice vrši svoju dužnost napadač će se kazniti doživotnom diskvalifikacijom.

Član 45.
Ako se takmičenje održava na nepropisanom borilištu usljed čega može biti ugroženo zdravlje ili život takmičara kazniće se džudo organizacija, koja je neposredni izvršilac organizacije takmičenja, zabranom organizovanja takmičenja do 3 mjeseca, a zvanično lice koje odobri takmičenje ili nastavak takmičenja kazniće se zabranom vršenja funkcije zvaničnog lica do 1 godine.
Ako nastupi teža posljedica kazniće se džudo organizacija zabranom organizovanja takmičenja najmanje 1 godinu, a zvanično lice zabranom vršenja svih funkcija najmanje jednu godinu ili doživotnom diskvalifikacijom.

Član 46.
Džudo klub koji nastupi takmičenje ili izazove prekid kazniće se zabranom nastupanja do 6 mjeseci ili novčanom kaznom najmanje 500,00 KM, a delegat džudo kluba zabranom vršenja dužnosti zvaničnog lica najmanje 1 godinu.
Odgovorno lice džudo kluba koje nagovara takmičare da napuste takmičenje ili izazove prekid kazniće se zabranom vršenja svih funkcija.

Član 47.
Takmičar koji riječima ili gestom na borilištu izrazi nezadovoljstvo zbog odluke sudija, odluk azvaničnog delegata ili nalaza zvaničnog ljekara ili tokom takmičenja van svoje borbe podstiče publiku i druge na reagovanje protiv odluka zvaničnih lica, a sve u cilju da izazove nered i prekid takmičenja kazniće se zabranom nastupanja do 6 mjeseci. U ponovljenom slučaju ili na međunarodnom takmičenju kazniće se zabranom nastupanja do 1 godine.
Zvanično lice džudo kluba koje na nesportski način reaguje na odluke zvaničnih lica iz stava 1.ovog člana i time podstiče publiku i druge da negoduju zbog odlaska zvaničnih lica. A sve u cilju prekida takmičenja kazniće se zabranom vršenja svih funkcija zvaničnog lica do 6 mjeseci.
U ponovljenom slučaju ili na međunarodnom takmičenju kazniće se zvanično lice do 1 godine.

Član 48.
Takmičar koji prije ili poslije završetak borbe odbije da se pozdravi sa protivnikom ili odbije da primi medalju kazniće se zabranom nastupanja do 2 mjeseca.
U ponovljenom slučaju ili na međunarodnom takmičenju kazniće se do 6 mjeseci zabrane nastupanja.

Član 49.
Takmičar ili zvanično lice njegove ekipe koja za vrijeme takmičenja ili za vrijeme odlaska takmičara i zvaničnih lica na mjesta takmičenja vrijeđa riječima ili gestom protivnika takmičenja, zvanično ili službeno lice ili drugo odgovorno lice na takmičenju ili publiku za vrijeme trajanja takmičenja kazniće se : takmičar zabranom nastupanja do 6 mjeseci, a zvanično lice zabranom vršenja svih funkcija do 1 godine.

Član 50.
Trener ili njegov pomoćnik, koji za osvježenje takmičara upotrijebi sredstvo koje nije dozvoljeno, a to se utvrdi kazniće se zabranom vršenja svih funkcija zvaničnog lica do 1 godine.
Takmičar koji se dopinguje ili odbija da se podvrge doping kontroli i odgovorno lice koje u tome učestvuje kazniće se : takmičar zabranom nastupanja od 1 godine do doživotne diskvalifikacije, a odgovorno lice doživotnom diskvalifikacijom iz džudo sporta.

Član 51.
Takmičar ili stručno lice koje se iz neopravdanih razloga ne odazove pozivu za pripreme ili takmičenje reprezentacije ili napusti pripreme ili takmičenje bez opravdanih razloga kazniće se : takmičar zabranom nastupanja na svim takmičenjima do 6 mjeseci, a stručno lice zabranom vršenja svih funkcija do 6 mjeseci.
Odgovorno lice džudo kluba koje sprječava takmičara ili stručno lice da se odazove reprezentativnom pozivu ili ih nagovara da učine taj prekršaj kazniće se zabranom vršenja svih funkcija do 6 mjeseci, a džudo klub zabranom nastupanja do 6 mjeseci.
U ponovljenom slučaju iz stava 1. i 2. ovog člana takmičar će se kazniti najmanje 1 godinom zabarne nastupanja, a stručno i odgovorno lice zabranom vršenja svih funkcija najmanje godinu dana ili doživotnom diskvalifikacijom, a džudo klub zabranom nastupanja do 1 godine.

Član 52.
Takmičar koji ne nastupi na takmičenju za koje je u fazi mjerenja oglašen sposobnim, a utvrdi se da nema opravdani razlog kazniće se zabranom nastupanja do 3 mjeseca.
Ako je nenastupanje iz stava 1.ovog člana učinjeno iz koristoljublja ili u pono-vljenom slučaju ili na međunarodnom takmičenju kazniće se zabranom nastupanja najmanje 3 mjeseca.

Član 53.
Određeno zvanično lice koje bez opravdanog razloga ne dođe na takmičenje i ne izvijesti blagovremeno organ koji ga je odredio da na takmičenje neće doći kazniće se zabranom vršenja dužnosti zvaničnog lica do 6 mjeseci.
Ako je u pitanju takmičenje reprezentacije kazniće se zabranom vršenja dužnosti zvaničnog lica do 1 godine.
Ukoliko je nedolazak lica iz stava 1.vog člana doprinio da se takmičenja ne može održati kazniće se zabranom vršenja svih funkcija do 1 godine.

Član 54.
Zvanično ili službeno lice koje bez odobrenja zvaničnog delegata, prije završetak takmičenja napusti takmičenje ili dio takmičenja ili odbije da vrši svoju dužnost do kraja takmičenja ili u dijelu takmičenja kazniće se zabranom vršenja funkcije zvaničnog lica do 6 mjeseci.
Ako usljed napuštanja takmičenja iz stava 1.ovog člana ne može se nastaviti takmičenje ili ako je napuštanje izvšeno na međunarodnom takmičenju ili u ponovljenom slučaju kazniće se zabranom vršenja svih funkcija do jedne godine.
Ako takmičenje napusti zvanični delegat kazniće se zabranom vršenja svih funkcija do 1 godine.

Član 55.
Džudo klub ili džudo organizacija koja na takmičenje upućuje ekipu bez ljekara ili kao neposredni izvršilac organizacije takmičenja ne obezbijedi ljekara na takmičenju kazniće se zabranom organizovanja takmičenja do 1 godine.

Član 56.
Nadležni organ za registraciju koji bez svih potrebnih dokumenata ili potrebnih uslova ili na drugi način protivno propisima o registraciji džudo organizacija i takmičara ili drugim propisima DŽS RS:

 •  ne ustroji ili ne vodi određenu dokumentaciju o registraciji džudo organizacija i takmičara
 •  registruje ili preregistruje ili briše iz registra džudo organizaciju ili takmičara
 •  registruje fuziju džudo klubova ili takmičara fuzionisanih klubova
 •  registruje ili preregistruje ili poništi registraciju takmičara u vrijeme ili pod uslovom kad se to ne može učiniti
 •  ne poništi registraciju takmičara ili džudo organizacije kad je dužan da to učini
 •  odobri pravo nastupa organizaciji ili takmičaru

kazniće se raspuštanjem imenovanog organa ili će se o utvrđenom prekršaju obavijestiti organ koji ga je imenovao, a odgovorno lice koje je doprinijelo izvršenju radnje kazniće se zabranom vršenja svih funkcija do jedne godine.
U ponovljenom slučaju kazniće se raspuštanjem imenovanog organa, a odgovorno lice zabranom vršenja svih funkcija najmanje 1 godinu ili doživotnom diskvalifikacijom.

Član 57.
Takmičar koji izdejstvuje registraciju, preregistraciju ili poništaj registracije na osnovu neistinitog ili falsifikovanog dokumenta ili netačnih podataka ili se vodi istovremeno kao registrovani takmičar za dva ili više džudo klubova kazniće se zabranom nastupanja najmanje 1 godinu.
Džudo klub i odgovorno lice koje učestvuje u radnji iz stava 1.ovog člana ili zna za izvršenu radnju, pa takmičara uvrsti u takmičenje kazniće se : džudo klub zabranom nastupanja do 3 mjeseca, a odgovorno lice zabranom vršenja svih funkcija najmanje jednu godinu.

Član 58.
Zvanično lice koje u fazi mjerenja prilikom pregleda takmičarskih knjižica odobri takmičaru nastup ako je takmičarska knjižica u zdravstvenom pogledu neispravna kazniće se zabranom vršenja dužnosti zvaničnog lica do 1 godine.
U ponovljenom slučaju ili ako nastupe teže posljedice kazniće se zabranom vršenja svih funkcija najmanje 1 godinu ili doživotnom diskvalifikacijom.

Član 59.
Zvanični ljekar koji ne izvrši radnju koju je dužan da učini ili učini radnju koju nije smio da učini po propisima o zdravstvenoj zaštiti takmičara i propisima IJF, EJU, DŽS RS i drugim ropisima kazniće se zabranom vršenja svih funkcija do 1 godine.
U ponovljenom slučaju ili ako nastupi teže posljedice kazniće se zabranom vršenja svih funkcija najmanje 1 godinu ili doživotnom diskvalifikacijom.

Član 60.
Prvostepeni organ koji nedostavljanjem odluke, nedavanjem pouke o pravu na žalbu ili odgovora na žalbu ili na drugi način onemogući pravo na žalbu ili ne dostavi žalbu sa predmetom drugostepenom organu ili kao prvostepeni ili drugostepeni organ drži pedmet do zastarjelosti kazniće se raspuštanjem imenovanog organa ili će se o utvrđenom prekršaju izvijestiti Izvršni odbor.
Odgovorno lice u prvostepenom ili drugostepenom organu koje je učestvovalo u radnji iz stava 1. ovog člana kazniće se zabranom vršenja svih funkcija do jedne godine.

Član 61.
Džudo klub koji na zahtjev takmičara ili organa za registraciju ne preda takmičaru u određenom roku ispisnicu i takmičarsku knjižicu ili potvrdu i takmi-čarsku knjižicu u postupku poništaja registracije kazniće se novčanom kaznom od 250,00 KM.

Član 62.
Takmičar koji na javnom takmičenju nastupi bez takmičarske knjižice ili su u nju unijeti netačni podaci kazniće se zabranom nastupanja do 6 mjeseci, a zvanično lice kluba, odgovorno za unošenje netačnih podataka zabranom vršenja svih funkcija do 1 godine.

Član 63.
Takmičar koji nastupi na takmičenju za vrijeme dok traje suspenzija ili kazna zabrane takmičenja kazniće se zabranom nastupanja do 6 mjeseci.

Član 64.
Zvanični delegat koji ne prekine takmičenje kada je dužan da to učini kazniće se zabranom vršenja funkcija zvaničnog lica do 1 godine.
Ako usljed neprekidanja takmičenja bude ugroženo zdravlje, tjelesni integritet ili život takmičara ili zvaničnog ili službenog lica ili dođe do fizičkog napada na njih kazniće se zabranom vršenja funkcije zvaničnog lica najmanje 1 godinu.
Zvanični delegat koji u vršenju dužnosti prekorači svoja ovlašćenja ili ne izvrši radnju koju je po propisima dužan da učini ili izvrši radnju koju po propisima ne smije da učini kazniće se zabranom vršenja funkcije zvaničnog lica do 6 mjeseci.
U ponovljenom ili težem slučaju kazniće se zabranom vršenja svih funkcija ili doživotnom diskvalifikacijom.

Član 65.
Džudo sudija koji u vršenju svoje dužnosti na takmičenju očigledno postupa protivno propisima ili očigledno toleriše nesportsku ili nepropisnu borbu takmičara kazniće se zabranom vršenja funkcije zvaničnog lica do 6 mjeseci.
Ako je radnja iz stava 1.ovog člana od uticaja na rezultat ili od uticaja na zdravlje ili život takmičara kazniće se zabranom vršenja funkcije zvaničnog lica najmanje 6 mjeseci.
U ponovljenom ili težem slučaju kazniće se zabranom vršenja svih funkcija najmanje 1 godinu ili doživotnom diskvalifikacijom.

Član 66.
Džudo sudija koji pod prinudom ili iz straha za svoju ličnu bezbjednost ili bezbjednost drugih zvaničnih lica donese nepravilnu odluku ili postupi protivno propisima i time ošteti tkamičara ili džudo klub koji se takmiči, a o tome ne isvijesti zvaničnog delegata na samom takmičenju ili neposredno posle takmičenja ili u roku od 24 sata ne izvijesti organ koji rukovodi takmičenjem kazniće se zabranom vršenja funkcije zvaničnog lica do 6 mjeseci.

Član 67.
Džudo sudija koji na takmičenju vrši dužnost neurednog izgleda ili nepropisno ili neuredno obučen kazniće se zabranom vršenja funkcije zvaničnog lica do 2 mjeseca.

Član 68.
Džudo sudija koji favorizira jednog takmičara ili vrši dužnost ili donosi odluke na način kojim se izaziva publika ili to čini povodom donijete odluke kazniće se zabranom vršenja funkcije zvaničnog lica najmanje 3 mjeseca.
U ponovljenom ili težem slučaju kazniće se zabranom vršenja funkcije zvaničnog lica najmanje 6 mjeseci.

Član 69.
Zvanično lice koje pristupi takmičenju u stanju nesposobnom ili djelimično nesposobnom da obavlja svoju funkciju, a u koje se stanje sam stavio kazniće se zabranom vršenja funkcije zvaničnog lica do 1 godine.
U ponovljenom slučaju ili ako je to učinio na takmičenju reprezentacije ili je time doprinio da se takmičenje ne održi kazniće se zabranom vršenja funkcije zvani-čnog lica najmanje 1 godinu.

III NADLEŽNOST I POSTUPAK

Član 70.
Po ovom Pravilniku disciplinski postupak vodi i odlučuje Disciplinska komisija DŽS RS i Disciplinska komisija džudo kluba.
Po žalbi na odluku Disciplinske komisije džudo kluba rješava Disciplinska komisija DŽS RS, a po žalbi na odluku Disciplinske komisije DŽS RS rješava Izvršni odbor.

Član 71.
Disciplinska komisija kluba nadležna je da sprovodi postupak i izriče kazne iz dijela iz ovog Pravilnika, izvršena od strane članova kluba, ako protiv njih nije otvoren postupak pred višom Disciplinskom komisijom DŽS RS.

Član 72.
Disciplinska komisija DŽS RS koja vodi postupak, raspravlja i odlučuje o svim prekršajima koji se dogode na republičkim, saveznim i međunarodnim takmičenjima i prijateljskim susretima i turnirima na kojima učestvuju klubovi iz republike, države i šire.

Član 73.
Disciplisnki postupaks se pokreće na osnovu prijave ili po službenoj dužnosti.
Prijavu može podnijeti svako zainteresovano lice ili organizacija.

Član 74.
Disciplinska komisija odgovorna je Izvršnom odboru DŽS RS.
Punovažne odluke donosi u prvom stepenu.

Član 75.
Prema nikome se ne mogu izreći disciplinske mjere prije nego što je saslušan ili nije dao pismenu izjavu.
Ako izvršilac prekršaja, po urednom pozivu, ne pristupi davanju izjave ili ne da pismeno obrazloženje, odluka se može donijeti na osnovu raspoloživih podataka.

Član 76.
Disciplinski postupak se ne može pokrenuti ako je prošlo više od 3 mjeseca od učinjenog prekršaja. Od ovog se izuzimaju prekršaji učinjeni u inostranstvu. Započeti disciplinski postupak mora se okončati u roku od 6 mjeseci. Ukoliko se ne okonča u datom roku smatraće se zastarjelim i po njemu se ne mogu izricati bilo kakve mjere.

Član 77.
Automatska suspenzija se izriče kada je takmičar isključen na takmičenju zbog nesportskog ponašanja.
Suspenzija traje dok Disciplinska komisija ne donese drugu odluku, a najviše 30 dana.

Član 78.
Disciplinska komisija odlučuje u formi odluke koja mora biti pismeno sačinjena i koja sadrži :

 •  naziv i sastav organa i vrijeme donošenja odluke
 •  protiv koga se odluka donosi
 •  opis učinjenog prekršaja, njegova zakonska obilježja i naziv
 •  izrečenu disciplinsku mjer i
 •  pouku o pravnom lijeku

Pismena odluka se dostavlja preporučeno okrivljenom i njegovom klubu.

Član 79.
Protiv prvostepene odluke može se izdati žalba drugostepenom organu u roku od 15 dana od prijema odluke.

Član 80.
Odluka donešena na drugostepenom organu je konačna odluka.
Na drugostepenom organu može se donijeti sljedeća odluka :

 •  odbija se prigovor i potvrđuje odluka prvostepenog organa.,
 •  usvaja se prigovor i vraća se predmet prvostepenom organu na ponovno razmatranje i donošenje konačne odluke,
 •  uvažava se prigovor i oslobađa se disciplinske odgovornosti

Član 81.
Izuzetno, kada je izrečena kazna doživotne diskvalifikacije i kazna duže vremenske zabrane takmičenja ili vršenja funkcije, žalba se može izjaviti Skupštini DŽS RS na odluku drugostepenog organa.
Ova žalba ne zadržava izvršenje i podnosi se u roku od 30 dana od dana prijema odluke.

Vanredni pravni lijekovi

Član 82.
Ponavljanje postupka može se vršiti ako se dokaže da je pravosnažna odluka zasnovana na neistinitim dokazima i ako postoje nove činjenice i novi dokazi koji bi bili od uticaja na odluku za koje počinioc prekršaja ranije nije znao.

Član 83.
Prijedlog za ponavljanje postupka mogu podnijeti :

 •  kažnjeni
 •  klub-organizacija
 •  disciplinski organ koji je donio odluku o kazni u prvom i drugom stepenu

Prijedlog za ponavljanje disciplinskog postupka može se podnijeti u roku od 2 mjeseca od dana izricanja pravosnažne odluke
.
Zahtjev za zaštitu zakonitosti

Član 84.
Protiv pravosnažnih odluka disciplinskih organa može se podnijeti zahtjev za zaštitu zakonitosti ako je Disciplinski pravilnik povrijeđen.
Po zahtjevu o zaštiti zakonitosti rješava Izvršni odbor DŽS RS. Zahtjev se može podnijeti u roku od dva mjeseca od izricanja pravosnažne odluke.
Zahtjev se podnosi u pismenoj formi saneophodnim obrazloženjem.

Član 85.
Izvršni odbor DŽS RS može donijeti odluku kojom se zahtjev odbacuje, pravosnažna odluka ukida i predmet se vraća na ponovno raspavljanje disciplinskom organu ili se usvaja prigovor.
Ukoliko disciplinski organ ne postupi po primjedbama Izvršnog odbora DŽS RS, Izvršni odbor je ovlašćen da samostalno donese odluku.

Vanredno ublažavanje kazne

Član 86.
Na osnovu molbe kažnjenog, organ koji je donio konačnu odluku može osloboditi od kazne ili ublažiti kaznu ukoliko nađe da postoje nove okolnosti koje bi uticale na donošenje ovakve odluke, da je izraženi dio kazne imao puno vaspitno dejstvo na kažnjenoga i da je ostvarena svrha kažnjavanja.
Prilikom odlučivanja o usvajanju ili neusvajanju molbe za vanredno ublažavnje kazne uvijek će se uzeti u obzir mišljenje prvostepenog organa.
Molba za vanredno ublažavanje kazne može se donijeti nakon izdržane jedne polovine kazne.

Prelazne i završne odredbe

Član 87.
Disciplinski postupak započet prije stupanja na snagu ovog Pravilnika biće proveden po odredbama dosadašnjeg Pravilnika, ako je blaži za počinitelja.

Član 88.
Svi džudo klubovi obavezni su uskladiti svoje disciplinske pravilnike sa ovim Pravilnikom u roku od 6 mjeseci od dana usvajanja.

Član 89.
Ovaj Pravilnik je usvojen na sjednici Skupštine DŽS RS dana 20.05.2006.godine i stupa na snagu u roku od 8 dana od dana usvajanja.
Predsjednik Skuštine DŽS RS
Goran Šukalo, s.r.

Poslednje ažurirano četvrtak, 08 mart 2012 09:39
 
Copyright © 2017. Džudo savez RS. Designed by Trebinje