RSS:
Pravilnik o polaganju za pojaseve

DŽUDO SAVEZ REPUBLIKE SRPSKE

PRAVILNIK ZA POLAGANJE MAJSTORSKIH POJASEVA

PRIJEDLOG

 

POLAGANJE ZA MAJSTORSKE POJASEVE

DAN Komisija za polaganje organizuje hospitovanje i polaganje za majstorske pojaseve za džudiste DŽS Republike Srpske i BiH koji su stekli uslov za izlazak na polaganje.

Polaganje će se održati za vrijeme ljetne škole na kampu u Trebinju ili na nekom drugom mjestu, gdje odluči Izvršni odbor DŽS RS.

U cilju priprema za polaganje, organizuje se hospitovanje na kome će kandidati za polaganje majstorskih pojaseva moći i da utvrde znanje i da isprave eventualne greške. Hospitovanje e se održati z avrijeme ljetnog sportskog kampa u Trebinju. Evropska Džudo unija (EJU) i Svjetska Džudo federacija (IJF) donijele su jedinstven pravilnik (DAN tabelu) za sticanje Majstorskih (crni od 1-5 DAN stepena), viših Majstorskih (crveno-bijelih 6-8 DAN stepena) i Visokih Majstorskih (crvenih 9 i 10 DAN stepen) pojasa, kojeg se moraju pridržavati sve članice EJU i IJF. Poštujući ovaj Pravilnik DAN kolegijum DŽS Republike Srpske će se strogo pridržavati postavljenih kriterijuma.

U prilogu dopisa data je DAN tabela.

Prijave za polaganje mogu se dostaviti do početka ili u toku ljetne škole, tekuće godine ili dva dana prije polaganja.

Prilikom podnošenja prijave za polaganje, kandidat je dužan da popuni formular DAN kolegijuma, da priloži fotokopiju diplome prethodno stečenog pojasa i potvrdu o uplaćenoj taksi za polaganje ispita (taksa se može platiti i n alicu mjesta kod generalnog sekretara saveza)

Taksa z apolaganje Majstorskih ispita su sljedeće :

  1. DAN stepen-150,00 KM
  2. DAN stepen-200,00 KM
  3. DAN stepen-300,00 KM
  4. DAN stepen-400,00 KM
  5. DAN stepen-500,00 KM
  6. DAN stepen-600,00 KM
  7. DAN  stepen-polaganje (dodjelu pojasa) ne vrše Nacionalne džudo federacije, već isključivo EJU, na osnovu stečenih priloženih referensi kandidata, iza kojih stoji Nacionalni džudo savez i njegov DAN kolegijum.

Uplate takse za polaganje vrše se na žiro račun DŽS Republike Srpske broj: 5620080000138813 ili neposredno prilikom dolaska na mjesto polaganja.Promocija novih majstora džudoa održaće se nakon završetka polaganja, na završetku Ljetne džudo škole ili seminara ili na drugom mjestu gdje Izvršni odbor odluči.

 

Predsjednik DAN komisije DŽS RS

Božović Dragan 5 DAN

 

 

DAN –TABELA

Svaka Nacionalna džudo federacija u okviru svoje Komisije za polaganje DAN stepena i DAN komisije vrši polaganje svojih kandidata od 1 do 5 DAN stepena. Polaganje za mjastorske DAN stepene (od 1 do 5) mogu se prijaviti svi kandidati, koji su džudo subjekti (takmičari, sudije, funkcioneri, treneri,  treneri i profesori-naučni džudo radnici). Kandidati koji se prijave za polaganje moraju da ispune sledeće kriterijume:

DAN stepen

Minimum godina

Stepen

Vrijeme provedeno u zadnjem stepenu

Učesnik takmičenja

Takmičarski poeni

Kata

I  DAN

15 godina

Braon pojas

1 godina

Da

100 poena

Da

II DAN

17 godina

DAN

2 godine

Da

100 poena

Da

III DAN

20 godina

DAN

3 godine

Da

120 poena

Da

IV DAN

24 godine

DAN

4 godine

Da

120 poena

Da

V DAN

29 godina

DAN

5 godina

Da

Ne

Da

 

Prilikom  polaganja za Više i Visoke DAN stepene, EJU i IJF su propisali kategorije, gdje se svaki kandidat na osnovu sportskih, trenerskih, sudijskih, funkcionerskih i naučno istraživačkih rezulata svrstava u određenu kategoriju.

TABELA KATEGORIZACIJE

Kategorija

Profesori

Takmičari

Sudije

Funkcioneri

Treneri

 

A

prva tri na OI, SP i prvi na EP

IJF

internacionalni

sportistima A kategorije

-

B

reprezentativac

kontinentalni

nacionalni

sportistima

 

Internacionalni

 

 

 

 

 

 

RS, BiH

 

B kategorije

 

 

C

Prva tri na nacionalnom

Nacionalne

 

sportisti-ma

 

Nacionalni

 

 

 

 

 

D

ostali

ostali

ostali

ostali

ostali

 

Pod pojmom reprezentativac RS, BiH podrazumjeva se : takmičar koji je učestvovao najmanje na Međunarodnom turniru „A“ kategorije, odlazak, u organizaciji Džudo saveza RS, BiH ili ranijih saveza.

Polaganje za VI DAN stepen vrši Nacionalna komisija za polaganje za DAN stepen, a DAN komisija daje saglasnost da i je kandidat ispunio sve uslove predviđene kriterijumima. Uslovi za polaganje za VI DAN stepen su sljedeće i :

Kategorija
Kata

Minimum godina

Razlika

Vrijeme provedeno u zadnjem steenu

 

A

30 godina

 

6 godina

Ne

B

35 godina

 

8 godina

Da

C

40 godina

 

10 godina

Da

D

50 godina

25 godina od I DAN stepena

12 godina

Da

 

Polaganje za VII DAN stepen vrši se Nacionalna komisija za polaganje, a DAN kolegijum nakon uvida u osnovne rezultate i ispunjenja kriterijuma, šalje EJU-Komisiji za DAN stepene izvještaj o ispunjenju uslova za VII DAN stepen, koja će izvještaj prihvatiti ili odbiti. Konačnu odluku o položenom VII DAN stepenu kandidata donosi Komisija za DAN stepene EJU.
Uslovi polaganja za VII DAN stepen su sljedeći i :

Kategorija
Kata

Minimum godina

razlika

Vrijeme provedeno u zadnjem stepenu

A

38 godina

 

8 godina

Ne

 

 

 

B

45 godina

 

10 godina

Da

 

 

 

C

50 godina

23 godine od
I DAN stepena

10 godina

Da

 

 

 

D

62 godine

 

12 godina

Da

 

 

 

 

Polaganje za VIII DAN stepen mogu pristupiti samo kandidati iz A i B kategorije.
Polaganje za VIII DAN stepen vrši NAcionalni DAN Kolegijum, koji n aosnovu ispunjenih uslova predviđenih kriterijumima IJF vrši verifikaciju polaganja i šalje IJF – Komisiji za DAN stepene izvještaj o ispunjenju uslova za VIII DAN stepen, koja će izvještaj prihvatiti ili odbiti. Konačnu odluku o položenom VIII DAN stepenu kandidata donosi Komisija DAN stepena IJF.
Uslovi polaganja za VIII DAN stepen su sljedeći i :

Kategorija
Kata

Minimum godine

Razlika

Vrijeme provedeno u zadnjem stepenu

A

50 godina

 

12 godina

Ne

 

 

 

B

60 godina

 

15 godina

Da

 

 

 

 

Visoki majstorski DAN stepen IX i X DAN može dobiti samo kandidat iz „A“ kategorije. Koji svojim dugogodišnjim radom, vrhunskim sportskim, sudijskim ili trenerskim rezultatima ostvari izuzetan doprinos razvoju Svjetskog, Evropskog i Nacionalnog džudo sporta.

 

 

 

 

KOMISIJA ZA DAN STEPENE EJU I IJF

FORMULAR PRIJAVE POLAGANJA ZA DAN STEPENE

PREZIME I IME KANDIDATA : .................................................................................................................

KLUB U KOJEM TRENIRA KANDIDAT : .....................................................................................................

ZA KOJI DAN STEPEN SE PRIJAVLJUJE KANDIDAT (ZAOKRUŽITI DAN) :

I  DAN             II DAN               III DAN              IV DAN              V DAN             VI DAN             VII DAN

DATUM  POLAGANJA PRETHODNOG POJASA (braon ili DAN stepena) : .............................. godine

VRIJEME PROVEDENO U PRETHODNOM POJASU : ....................................... godina

TAKMIČARSKI I TRENERSKI POENI :

............................................................................................................. - ................................... – poena

............................................................................................................. - ................................... - poena

............................................................................................................. - ................................... - poena

............................................................................................................. - ................................... - poena

............................................................................................................. - ................................... - poena

............................................................................................................. - ................................... - poena

............................................................................................................. - ................................... - poena

............................................................................................................. - ................................... - poena

............................................................................................................. - ................................... - poena

............................................................................................................. - ................................... - poena

............................................................................................................. - ................................... - poena

............................................................................................................. - ................................... - poena

UKUPNO OSTVARENIH POENA : ....................................

KANDIDAT JE : TAKMIČAR – A   B    C    D  (zaokruži kategoriju)
SUDIJA – IJF      EJU   Nacionalni   ( zaokruži kategoriju)
TRENER – A   B   C   D   (zaokruži kategoriju)
PROFESOR  internacionalni    nacionalni    ostali   (zaokruži kategoriju)

Potpis kandidata

.........................................................

 

 

 

KRITERIJUMI STICANJA TAKMIČARSKIH POENA, KAO USLOV ZA POLAGANJE ISPITA

TAKMIČARSKI REZULTATI :
Nacionalna takmičenja – Državna prvenstva
Kadeti :                             1.mjesto-40 poena,             2. mjesto-30 poena,                 3.mjesto-20 poena
Juniori :                           1.mjesto-50 poena,             2. mjesto-40 poena,                 3.mjesto-30 poena
Seniori -23god. :             1.mjesto-60 poena,             2. mjesto-50 poena,                 3.mjesto-60 poena

MEĐUNARODNA TAKMIČENJA :
Prvenstvo Balkana :
Kadeti :                             1.mjesto-60 poena,             2. mjesto-50 poena,                 3.mjesto-40 poena
Juniori :                           1.mjesto-70 poena,             2. mjesto-60 poena,                 3.mjesto-50 poena
Seniori -23god. :             1.mjesto-100 poena,           2. mjesto-85 poena,                 3.mjesto-70 poena

Svi ostali rezultati sa Međunarodnih takmičenja imaju 120 i više poena, što je dovoljno za ispunjenje kriterijuma za sticanje uslova polaganja.

DAN Kolegijum DŽS RS je razmatrao navedene kriterijume i donio odluku (2009.godina) da izuzetno ublaži kriterijume u prikupljanju takmičarskih poena, samo za uslov sticanja i polaganja za I DAN stepen. Ovi kriterijumi važe kao uslov sticanja samo za I DAN stepen.

DODATNI KRITERIJUMI
TAKMIČARSKI REZULTATI :
Nacionalna takmičenja - Državna prvenstva
Kadeti – 5,mjesta-10 poena
Juniori – 5.mjesta-20 poena
Seniori do 23 godine-5.mjesta-30 poena
Seniori-5.mjesta-40 poena
DUŽINA TRENIRANJA, VRIJEME PROVEDENO U BRAON POJASU, GODINE ŽIVOTA
Dužina treniranja –minimum 15 godina
Vrijeme provedeno u braon pojasu (1. KYU) - minimum 7 godina
Godine života – minimum 25 godina
SUDIJE
Savezni sudija 1.kategorije
OSTALI
Poseban doprinos razvoju džudo sporta (detaljno obrazloženje).

Za sve ostale džudo subjekte, koji ne ispunjavaju kriterijume za polaganje za I DAN stepe, postoji mogućnosta da Klub za njih podnese zahtjev za dodjelu POČASNOG DAN stepena (samo I DAN stepen, jer se Počasni DAN stepen dalje ne rangiraju).

IZVRŠNI ODBOR DŽS RS

 

 

 

 
Copyright © 2017. Džudo savez RS. Designed by Trebinje