RSS:
Statut Džudo saveza RS PDF Štampa El. pošta
Napisao bojan   
četvrtak, 08 mart 2012 11:02
Na osnovu člana 84. i 85., a u vezi sa članom 100. Zakona o sportu ( „Službeni glasnik Republike Srpske" broj 04/02) i Ugovora o udruživanju u Džudo savez Republike Srpske, Skupština Džudo saveza Republike Crpke na Vanrednoj sjednici održanoj dana 29.09.2004. godine donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Statuta i utvrdila prečišćen tekst.

 

STATUT
DŽUDO SAVEZA REPUBLIKE SRPSKE

1.OPŠTE ODREDBE

Član 1.
Džudo savez Republike Srpske (u daljem tekstu: Džudo savez) je udruženje sportski organizacija, stručnih sekcija - udruženja u oblasti sporta.
Džudo savez je nevladino, nestranačko i nezavisno udruženje osnovano u cilju unapređenja i razvoja džudo sporta u Republici Srpskoj.

Član 2.
Ovim Statutom u skladu sa Zakonom uređuje se odredbe o : nazivu i sjedištu, osnivačima i ciljevima i zadacima, članstvu, pravima i obavezama udruženih članica, organima i načinu njihova izbora, načinu sazivanja Skupštine, načinu donošenja odluka i njihovog ovjeravanja, zastupanju, rješavanju sporova, prestanku i raspolaganju imo-vinom, izvorima finansiranja, registraciji i evidenciji, organizaciji stručnog rada, stručne službe i drugim pitanjima određenim Zakonom.

Član 3.
Džudo sportske organizacije, stručne sekcije ili stručna udruženja udružuju se u Džudo savez Republike Srpske u cilju usklađivanja i ostvarivanja zajedničkih zadataka koji se naročito odnose na :

 •  planiranje razvoja džudo sporta, organizovanje sportskih takmičenja, sportskih manifestacija
 •  utvrđivanje prijedloga stavova i mišljenja o pitanjima koja su od zajedničkog interesa daljeg razvoja ovog sporta,
 •  utvrđivanje metoda i oblika aktivnosti u cilju ostvarivanja zajedničkih zadataka

Džudo savez može, na način utvrđen Statutom, ostvarivati i druge zajedničke ciljeve koji su od interesa za udružene organizacije.

Član 4.
Džudo savez ima svojstvo pravnog lica sa pravima i obavezama utvrđenim zakonom i ovim Statutom.
Džudo savez upisuje se u sudski registar kod nadležnog suda i sportski registar ministarstva nadležnog za poslove sporta.
Džudo savez za preuzete obaveze odgovara svojom imovinom (potpuna odgovornost). Savez ima svoj žiro račun.

Član 5.
Džudo savez djeluje na području Republike Srpske.
Sjedište Džudo saveza je u Trebinju.

Član 6.
Džudo savez ima svoj pečat i štembilj.
Sadržaj pečata i štembilja, kao i tekst, uređuje Izvršni odbor Džudo saveza posebnom odlukom.
Džudo savez ima svoj zaštitni znak i zastavu.
Oblik i sadržaj znaka i zastave utvrđuje Izvršni odbor Džudo saveza posebnom odlukom.

Član 7.
Džudo savez predstavlja i zastupa Predsjednik Džudo saveza ili drugo ovlašćeno lice koga ovlasti Predsjednik.

Član 8.
Džudo savez ostvaruje svoja prava i obaveze u međunarodnim i sportskim savezima samostalno ili preko zajedničkog sportskog saveza i Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine.

Član 9.
U svom radu Džudo savez je samostalan i autonoman.

2. PRAVA I DUŽNOSTI UDRUŽENIH ORGANIZACIJA

Član 10.
Prava i dužnosti udruženih organizacija u Džudo saveu imaju džudo sportske orga-nizacije, stručne sekcije ili udruženja (udružene organizacije) koje su potpisale ugo-vor o udruživanju u Džudo savez i prihvatile odredbe ovog Statuta.

Član 11.
Udružene organizacije u Džudo savezu imaju jednaka prava i obaveze i u svom radu pridržavaju se opštih načela : dobrovoljnosti, nezavisnosti, afirmaciji duha oli-mpizma i dostojanstvenog sportskog takmičenja, zaštiti zdravqa sportista, supro-tstavljanju upotrebi nedozvoljenih stimulativnih sredstava i borbi protiv svih oblika nasilja, stručnosti u radu, izgradnji i rekonstrukciji sportskih objekata i odredaba ovog Statuta.

Član 12.
Udružene organizacije imaju pravo i obavezu da:

 •  biraju svoje predstavnike u organe Džudo saveza,
 •  u okviru organa Džudo saveza iznose stavove i mišljenja o svim pitanjima o kojima se raspravlja na nivou ovih organa
 •  pridržavaju se odredbi ovog Statuta i odluka nadležnih organa Džudo saveza,
 •  vrše uplatu kotizacije za finansiranje određenih aktivnosti, registracije sportske organizacije, sportista i drugih stručnih kadrova, a u skladu sa odgova-rajućim pravilima Džudo saveza
 •  koriste finansijska sredstva koja obezbjeđuju pokriće vlastitim aktivnostima Džudo saveza
 •  vrše kontrolu rada saveza i pokreću pitanja odgovornosti nosilaca funkcija u Džudo savezu

Član 13.
Statuti i druga opšta akta udruženih organizacija ne mogu biti u suprotnosti sa ovim Statutom i Ugovorom o udruživanju u Džudo savez.

Član 14.
Članstvo udružene organizacije u Džudo savezu može prestati :

 •  prestankom postojanja udružene organizacije
 •  odlukom nadležnog organa udružene organizacije
 •  odlukom Skupštine Džudo saveza

3. POSLOVI I ZADACI DŽUDO SAVEZA

Član 15.
Džudo savez obavlja sledeće poslove i zadatke:
a) donosi sportska pravila džudo sporta saglasno sa pravilima međunarodnih sportskih asocijacija (načela organizovanja, prava i obaveze sportista i sportskih stručnjaka, zdravstvena zaštita, naknade koje pripadaju sportistima, sportskim stru-čnjacima, sistem takmičenja stručnog rada, program razvoja i drugo).
b) koordinira rad udruženih organizacija, zastupa njihove zajedničke interese u drugim sportskim asocijacima Republike Srpske, zajedničkom Džudo savezu Bosne i Hercegovine, Olimpijskom komitetu BiH i ministarstvu nadležnom za poslove sporta u Republici Srpskoj
c) priprema i donosi program razvoja džudo sporta u Republici Srpskoj
d) priprema i donosi program školovanja i stručnog usavršavanja kadrova koji rade u džudo organizacijama
e) informiše javnost o sveukupnim rezultatima džudo saveza, radu organa saveza i udruženim organizacijama
f) donosi pravilnik o priznanjima i nagradama
g) donosi odluku o prihvatanju organizacije sportskog takmičenja ili manife-stacija od značaja za Republiku Srpsku
h) vrši stručni nadzor nad radom stručnih kadrova koji rade u udruženim orga-nizacijama i Džudo savezu
i) obezbjeđuje prostor za rad udruženih organizacija i obavlja zajedničke poslove za potrebe ovih organizacija (finansijsko - računovodstvene, administrativne, organi-zacione i druge)
j) donosi pravilnik o evidenciji (broj sportskih organizacija, broj sportista, stručnih kadrova, evidencija sportskih rezultata, prostora u kojima se organizuju akti-vnosti i drugo)
k) donosi disciplinski pravilnik
l) donosi pravilnik o sportskim prekršajima. Imenuje i organizuje rad sportske arbitraže.
m) Džudo savez putem svojih organa obavlja i druge poslove i zadatke na osnovu zaključaka Skupštine i drugih organa u skladu sa ovim Statutom.

Član 16.
Džudo savez, osim osnovnih djelatnosti naznačenih u članu 15. ovog Statuta , može obavljati privredne djelatnosti koje su neposredno povezane sa ostvarivanjem osnovnih statusnih ciljeva i aktivnosti bez obaveze sticanja posebnog pravnog lica.

Član 17.
Džudo savez može u skladu sa Zakonom osnivati privredno preduzeće za obavljanje privrednih djelatnosti, a u cilju ostvarivanja prihoda za finansiranje redovne djela-tnosti.

4. ORGANIZACIJA I ČLANSTVO

Član 18.
Džudo sportske organizacije mogu biti osnovane kao sportska udruženja, sportska preduzeća, odnosno ustanove. Sportske organizacije mogu osnivati fizička i pravna lica u skladu sa Zakonom o sportu.
Džudo sportske organizacije osnivaju se aktom o osnivanju u skladu sa Zakonom i propisima Džudo saveza.

Član 19.
Džudo sportske organizacije obavezne su da obezbijede uslove za realizaciju pro-grama džudo sporta u skladu sa pravilima Džudo saveza.

Član 20.
Sportista u džudo sportu je sportista koji se organizovano bavi džudo sportom u okviru sportske organizacije, amaterski ili profesionalno.

Član 21.
Džudo savez može osnivati stručne sekcije ili udruženja (sudija, trenera, profesionalnih sportista).

Član 22.
Džudo savez može na području grada ili više opština koje okupljaju preko deset džudo sportskih organizacija osnivati područni Džudo savez.

Član 23.
Odluku o formiranju stručnih sekcija, stručnih udruženja ili područnih saveza donosi Skupština Džudo saveza.

Član 24.
Džudo savez je odgovoran za organizaciju svih takmičenja na nivou Džudo saveza u kojima učestvuju klubovi iz Džudo saveza Republike Srpske.
Džudo savez može prenijeti dio svoje odgovornosti i povjeriti organizaciju područnim džudo savezima.
Takmičenja džudo saveza su sledeća: ekipna i pojedinačna u muškoj i ženskoj ko-nkurenciji, kao i kup takmičenja organizovana za sve selekcije.

Član 25.
Svako takmičenje ili turnir organizovan u Republici Srpskoj na međunarodnom nivou podliježe odobrenju Džudo saveza.
Svako takmičenje ili turnir organizovan u Republici Srpskoj na nivou jedne asocijacije (područnog saveza) podliježe odobrenju od strane dotičnog saveza.

Član 26.
Izvršni odbor donosi propozicije za takmičenja na nivo Džudo saveza i za druga takmičenja koja su u njegovoj nadležnosti.
Uslov za učešće u takmičenju je da džudo organizacija prihvata Statut džudo saveza i ostala opšta akta koja su u skladu sa Statutom.

Član 27.
Bez izričitog odobrenja Džudo saveza džudo organizacije koje su članice Džudo saveza ne mogu održavati mečeve sa klubovima - sportskim organizacijama koje nisu čla-novi džudo saveza.

5. ORGANI DŽUDO SAVEZA

Član 28.
Organi Džudo saveza su :
1. Skupština, najviši organ upravljanja u savezu
2. Izvršni odbor, izvršno tijelo saveza

 •  stalne komisije
 •  stručni savjet

3. Nadzorni odbor
4. Sportska arbitraža

A. SKUPŠTINA

Član 29.
Skupština Džudo saveza ( u daljem tekstu :Skupština) je izborni i najviši organ upravljanja Džudo saveza.

Član 30.
Skupštinu čine predstavnici udruženih sportskih organizacija, stručnih sekcija ili udruženja. Odlukom se utvrđuje broj članova Skupštine, način izbora, broj predstavnika iz pojedinih udruženih članica saveza.

Član 31.
Skupština u okviru svojih nadležnosti obavlja sledeće poslove:
1. donosi Statut Džudo saveza
2. usvaja program razvoja džudo sporta na području Republike Srpske (kratkoročni i dugoročni)
3. razmatra pitanja, donosi odluke, normativne akte koji se odnose :

 •  sportska pravila džudo sporta u skladu sa pravilima međunarodnih sportskih asocijacija
 •  usvaja program sportskih takmičenja i manifestacija
 •  donosi odluke o prihvatanju organizacije sportskih manifestacija od značaja za Republiku Srpsku
 •  donosi odluku o učešću džudo sportskih organizacija i pojedinaca na međunarodnim takmičenjima i manifestacijama
 •  donosi finansijski plan prihoda i rashoda Džudo saveza
 •  donosi odluku o udruživanju Džudo saveza u međunarodne asocijacije, zajednički Džudo savez BiH i Olimpijski komitet BiH
 •  donosi odluku o načinu organizovanja džudo sportskih organizacija i džudo saveza
 •  usvaja pravilnik o stručnom radu, stručnom usavršavanju i nadzoru nad stručnim radom u džudo sportskim organizacijama u Džudo savezu
 •  usvaja disciplinski pravilnik
 •  donosi pravilnik o nagradama i priznanjima

4. Skupština Džudo saveza vrši izbor članova Izvršnog odbora, članova Nadzornog odbora i članova Arbitraže
Skupština vrši izbor Predsjednika i podpredsjednika Skupštine, predsjednika Izvršnog odbora, predsjednika Nadzornog odbora i predsjednika sportske arbitraže.
5. Bira predstavnike u Džudo savez Bosne i Hercegovine i druge međunarodne organizacije i asocijacije.

Član 32.
Skupština može zasjedati i punovažno odlučivati ako je sjednici prisutna nad-polovična većina ukupnog broja članova Skupštine.
Skupština donosi odluke nadpolovičnom većinom prisutnog broja članova Skupštine. U slučaju jednakog broja glasova odlučuje glas Predsjednika Skupštine koji predsjedava Skupštinom. Ova odredba nije primjenjiva na izbore.
Nadpolovičnom većinom od ukupnog broja članova Skupštine odlučuje se o sledećim pitanjima :

 •  usvajanje Statuta saveza
 •  izmjena i dopuna statuta
 •  promjene sjedišta saveza
 •  kadrovska pitanja i izbori
 •  izmjena dnevnog reda Skupštine
 •  sistem i struktura takmičenja
 •  isključenje člana saveza

Član 33.
Skupština donosi poslovnik o radu.
Poslovnikom se uređuju pitanja o načinu rada Skupštine, postupak za donošenje odluka, način glasanja i druga pitanja.

Član 34.
Svaki član Skupštine ima pravo i obavezu da učestvuje u radu Skupštine i radu njenih organa i tijela u koja je biran i da odlučuje o pitanjima iz njihove nadležnosti u skladu sa Statutom i Pravilnikom.

Član 35.
Član Skupštine ima pravo :

 •  predlagati normativna akta i pokretati druga pitanja iz nadležnosti Skupštine
 •  postavljati pitanja koja se odnose na rad Skupštine, njenih radnih tijela i nosi-oca funkcija Džudo saveza
 •  zahtjevati informacije, obavještenja, podatke koji su potrebni za obavljanje du-žnosti člana Skupštine
 •  izvršavati odluke i zaključke Skupštine i njenih radnih tijela na način utvrđen ovim statutom i koji doprinosi ostvarivanju osnovnih ciljeva i zadataka Džudo saveza

Član 36.
Član Skupštine je dužan da redovno prisustvuje sjednicama. O prisustvu sjednicama vodi se evidencija. U slučaju većeg broja neopravdanih odsustava sa sjednica, nadležno tijelo pokreće inicijativu o izboru novog člana Skupštine.

Član 37.
Skupština bira predsjednika i podpredsjednika Skupštine iz reda članova Skupštine.
Mandat članova Skupštine, predsjednika i podpredsjednika je četiri godine.

Član 38.
Skupštinu zakazuje predsjednik Skupštine na osnovu zaključaka Izvršnog odbora.
Predsjednik je dužan zakazati Skupštinu i na zahtjev Nadzornog odbora.
Ako predsjednik ne zakaže Skupštinu na način utvrđen Statutom i poslovnikom sjednicu Skupštine može zakazati najmanje jedna trećina članova Skupštine ili jedna trećina udruženih članica Džudo saveza.

Član 39.
Predsjednik Skupštine :

 •  saziva sjednice Skupštine
 •  u skladu sa poslovnikom o radu rukovodi sjednicom Skupštine
 •  potpisuje akte i odluke koje donosi Skupština
 •  obavlja i druge poslove za koje ga ovlasti Skupština

Član 40.
Izbor predsjednika i podpredsjednika Skupštine može se vršiti tajnim ili javnm glasanjem o čemu odluku donosi skupština.
Poslovnikom o radu Skupštine utvrđuje se postupak izbora i opoziva predsjednika ili podpredsjednika.

Član 41.
U cilju razmatranja prijedloga i donošenja odluka i drugih akata, Skupština može obrazovati svoja stalna ili povremena tijela. Sastav, poslovi i zadaci, način izbora radnih tijela Skupštine utvrđuje se poslovnikom ili posebnom odlukom.

B. IZVRŠNI ODBOR

Član 42.
Izvršni odbor je izvršni organ Skupštine.
Izvršni odbor broji devet članova.
Članove Izvršnog odbora bira Skupština, kao i predsjednika Izvršnog odbora koji obavlja funkciju Predsjednika Džudo saveza.

Član 43.
Izvršni odbor vrši sledeće poslove i zadatke:
1. izvršava odluke Skupštine i primjenjuje usvojena akta i odluke
2. priprema prijedloge normativnih akata i odluka za sjednicu Skupštine, kao i prijedlog dnevnog reda
3. predlaže Predsjedniku dnevni red i vrijeme zakazivanja sjednice
4. donosi program rada Izvršnog odbora, kao i izvještaj o svom radu
5. odlučuje i donosi odluke :

 •  o organizaciji rada u Džudo savezu, sistematizaciji radnih mjesta u stru-čnoj službi
 •  primjena sportskih pravila džudo sporta
 •  pravilnika o evidenciji i arhivi saveza
 •  pravilnika o registraciji sportista i džudo sportskih organizacija

6. priprema prijedloge :

 •  prijedloga Pravilnika o stručnom radu, nadzoru i stručnom usavršavanju
 •  o izvršenju finansijskog plana prihoda i rashoda Džudo saveza
 •  prijedlog disciplinskog pravilnika

7. ima naredbodavnu funkciju za izvršenje finansijskog plana prihoda i rashoda u skladu sa Statutom

8. za izvršenje finansijskog plana predsjednik Izvršnog odbora traži saglasnost prisutnih članova IO. Saglasnost moraju dati i pismenim putem na obrazložen zahtjev predsjednika IO.

9. donosi odluke o finansiranju aktivnosti Džudo saveza u skladu sa Statutom, za što je potrebna nadpolovična većina članova IO.

10. donosi odluke od interesa za Džudo savez, koje će zastupati predstavnici u zajedničkom Džudo savezu BiH.
11. obavlja i druge poslove po zadatku Skupštine Džudo saveza.

1.PREDSJEDNIK DŽUDO SAVEZA

Član 44.
Predsjednik Izvršnog odbora je istovremeno i Predsjednik Džudo saveza.
Predsjednik Džudo saveza obavlja sledeće poslove i zadatke:

 •  predsjedava sjednicama Izvršnog odbora
 •  predstavlja i zastupa savez
 •  odgovoran je za zakonitost rada Džudo saveza
 •  naredbodavac je izvršenja odluka organa Džudo saveza, koji se odnose na materijalno-finansijsko poslovanje
 •  potpisuje normativna akta i odluke koje usvoji Izvršni odbor
 •  stara se o sprovođenju odredaba ovog Statuta, poslovnika o radu, normativnih akata i odluka
 •  vrši i druge poslove za koje ga ovlasti Skupština, odnosno Izvršni odbor

2. SEKRETAR

Član 45.
Sekretara Džudo saveza imenuje Izvršni odbor na period od četiri godine.
Način izbora utvrđuje Izvršni odbor posebnom odlukom.
Sekretar Džudo saveza obavlja sledeće poslove :

 •  učestvuje u pripremama prijedloga normativnih akata, odluka i drugih materijala za sjednicu Skupštine Džudo saveza, Izvršnog odbora i drugih radnih tijela
 •  prati spovođenje odluka i drugih normativnih akata
 •  vrši i druge poslove i zadatke za koje ga ovlasti nadležni organ

Član 46.
Sekretar je obavezan da prisustvuje sjednicama Skupštine i Izvršnog odbora Džudo saveza bez prava glasa.
Za svoj rad odgovoran je Izvršnom odboru.

3. KOMISIJA I STRUČNA TIJELA

Član 47.
Izvršni odbor imenuje stalne i povremene komisije, stručna tijela, stručni savjet, a u cilju razmatranja određenih pitanja pravilnika i drugih akata.
Stalne komisije su :

 •  komisija za sudije
 •  komisija za takmičenja
 •  komisija za sportsko zvanje (pojaseve)
 •  komisija za trenere
 •  zdravstvena komisija

Član 48.
Izvršni odbor, na period od četiri godine, imenuje selektore za : pionirski uzrast, kadete, juniore, seniore i seniorke.
Selektori su nosioci stručne funkcije u Džudo savezu.
Selektora bira i razrješava dužnosti Izvršni odbor na prijedlog Stručnog sa-vjeta.
Selektor određuje kadrove za rad u džudo sekcijama - reprezentacijama Džudo saveza u pojedinim kategorijama.
Selektor je za svoj rad odgovoran Izvršnom odboru i Stručnom savjetu Džudo saveza.

4.STRUČNI SAVJET

Član 49.
Izvršni odbor u cilju organizovanja, koordiniranja stručnog rada, stručnog usavršavanja, nadzora nad stručnim radom u Džudo savezu ili udruženim članicama imenuje stručni savjet.
Nadležnosti stručnog savjeta utvrđuje Izvršni odbor svojom odlukom.
Članovi Stručnog savjeta su :
1. Predsjednik stručnog savjeta
2. Predsjednik sudijske komisije
3. Predsjednik trenerske komisije
4. Predsjednik takmičarske komisije
5. Predsjednik za sportska zvanja (pojaseve)
6. Predsjednik zdravstvene komisije
7. Selektor - trener za kategoriju pionira
8. Selektor - trener za kategoriju kadeta
9. Selektor - trener za kategoriju juniora
10. Selektor - trener za kategoriju djevojaka
11. Selektor - trener za kategoriju seniora

Član 50.
Predsjednik stručnog savjeta odgovoran je Izvršnom odboru za rad stručnog savjeta.
Koordinira stručni rad, stručno usavršavanje i vrši nadzor nad stručnim radom u Džudo savezu ili udruženim članicama saveza.

5.NADZORNI ODBOR

Član 51.
Skupština Džudo saveza, radi praćenja zakonitosti u radu imenuje Nadzorni odbor.
Nadzorni odbor čine tri člana. Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti članovi Skupštine. Mandat članova Nadzornog odbora je četiri godine.

Član 52.
Stavove, mišljenja i prijedloge Nadzorni odbor utvrđuje većinom glasova i svojim zakljčcima, stavovima i mišljenjima izvještava upravni odbor i Skupštinu Džudo saveza. Nadzorni odbor može u okviru svoje nadležnosti pokrenuti postupak kod disciplinske komisije. Nadzorni odbor ima svoj Poslovnik o radu.

6.SPORTSKA ARBITRAŽA

Član 53.
Sportsku arbitražu od pet članova imenuje Skupština Džudo saveza.
Sportska arbitraža je nezavisna u svom radu. Ona rješava sve sportske sporove između članova džudo sportskih organizacija, sportske sporove između članica Džudo saveza Republike Srpske, kao i sporove - prigovore na rad organa Saveza.
Sportska arbitraža kao drugostepeni organ rješava žalbe i pritužbe na odluke Izvršnog odbora Džudo saveza ili džudo sportskih organizacija.
Predsjednik sportske arbitraže obavezno mora imati obrazovanje pravne struke.

Član 54.
Članice Džudo saveza saglasne su na osnovu ugovora o udruživanju u savez i prihvatanjem ovog statuta da sve sporove u vezi kršenja sportskih pravila i odredaba Statuta džudo sportskih organizacija i Statuta Džudo saveza Republike Srpske rje-šava sportska arbitraža.

Član 55.
Odluke sportske arbitraže su konačne. Udružene članice Džudo saveza džudo sportske organizacije, sportisti, stručni radnici, članovi organa Džudo saveza i sportskih organizacija, te službena lica, saglasni su na osnovu Ugovora o udru-živanju u Džudo savez i prihvatanjem ovog Statuta da ne mogu sportske sporove, za koja je nadležna sportska arbitraža, rješavati pred nadležnim sudovima. Sportska arbitraža donosi poslovnik o radu i predlaže pravilnik o prekršajima sportskih pravila.

7.DISCIPLINSKA PRAVILA

Član 56.
Izvršni odbor predlaže, a Skupština Džudo saveza usvaja disciplinska pravila u kojima se utvrđuju disciplinske mjere za članice Džudo saveza i pojedince, nadležnosti tijela i organa koji donose odluke.

Disciplinske mjere

Član 57.
1. Članicama saveza mogu biti izrečene sledeće disciplinske mjere :

 •  opomena
 •  ukor
 •  novčana kazna
 •  poništenje rezultata meča
 •  odluka da se džudo meč ponovo održi
 •  oduzimanje poena
 •  dodjela pobjede za neodržani meč
 •  zabrana korišćenja borilišta
 •  organizacija džudo meča na trećem mjestu
 •  zabrana televizijskog snimanja za jedan ili više mečeva
 •  diskvalifikacija iz takmičenja u toku ili isključenje iz budućih nastupa

2. Pojedincima se mogu izreći sledeće disciplinske mjere :

 •  opomena
 •  ukor
 •  novčana kazna
 •  suspenzija za određeni broj mečeva ili doživotna suspenzija
 •  suspenzija za obavljanje određenih zadataka na ograničeno ili doživotno vrijeme

Disciplinska komisija

Član 58.
Izvršni odbor imenuje disciplinsku komisiju Džudo saveza, koja se sastoji od tri člana.
Predsjednik disciplinske komisije mora imati stručno obrazovanje pravne struke.
Disciplinska komisija donosi odluke u skladu sa disciplinskim pravilima.
Žalbe na odluke disciplinske komisije rješava Izvršni odbor, a konačnu odluku donosi sportska arbitraža.

8.JAVNOST RADA

Član 59.
Rad Džudo saveza i njegovih organa je javan.

Član 60.

Javnost rada Džudo saveza i njegovih organa primjenjuje se :

 •  javnim održavanjem sjednica
 •  blagovremenim i objektivnim informisanjem o radu udruženih organizacija i organa
 •  stalnom saradnjom sa predstavnicima sredstava javnog informisnja
 •  informisanjem i upoznavanjem cjelokupnog članstva sa statutima, normativnim aktima, pravilnicima, kalendarom takmičenja, sportskim manifestacijama i drugim odlukama Džudo saveza.

Član 61.
Organi Džudo saveza mogu u posebnim slučajevima, na osnovu odluke raditi bez prisustva javnosti, a nakon usvojenih zaključaka i odluka dužni su obavijestiti javnost putem javnog saopštenja.

9.IZVORI FINANSIRANJA RADA DŽUDO SAVEZA

Član 62.
Džudo savez za svoju redovnu aktivnost obezbjeđuje sredstva iz sledećih izvora :

 •  budžeta Republike Srpske, na osnovu programa rada i finansijskog plana prihoda i rashoda
 •  od kotizacije koje udružene organizacije uplaćuju za obavljanje zajedničkih poslova članica udruženih u Džudo savez
 •  takse za registraciju sportskih organizacija i sportista u Džudo savezu
 •  takse od transfera sportista i stručnih kadrova prilikom prelaska iz jedne sportske organizacije u drugu
 •  prihoda od marketinških usluga, reklama firmi za vrijeme sportskih takmičenja i manifestacija
 •  prihoda od generalnog sponzora i drugih sponzora i donatora
 •  pružanja privrednih usluga i drugih djelatnosti koje savez organizuje
 •  prihoda ostvarenih od organizacije sportskih manifestacija, turnira, revija, takmičenja i drugih aktivnosti
 •  prihodima ostvarenim od trgovine na veliko i malo sportskom opremom
 •  članarina i pomoći članova
 •  prihoda od raspolaganja vlastitom imovinom, izdavanjem prostora, ugostiteljske i turističke usluge i dr.
 •  prihoda ostvarenih na drugi način u skladu sa zakonom

Član 63.
Raspodjela, način korišćenja finansijskih sredstava utvrđuje se finansijskim planom prihoda i rashoda za svaku tekuću godinu.

10.OPŠTI AKTI SAVEZA

Član 64.
1. Opšti akti saveza su statut, pravilnici, odluke, zaključci, poslovnici o radu, preporuke i drugo
2. Statut je osnovni opšti akt saveza
3. Pravilnici i opšti akti kojima se uređuju pojedina šira područja rada Džudo saveza
4. Odluke su opšti akti kojima se uređuju konkretna pitanja rada organa saveza
5. Preporuke su pismeni akti kojima se određuje ostvarivanje zadataka na pojedinim programskim područjima rada
6. Zaključci su stavovi organa o pojedinim konkretnim pitanjima
7. Poslovnici o radu organa džudo saveza su opšti akti kojima se uređuju zadaci, sastav i način rada pojedinih organa i radnih tijela Džudo saveza
8. Donošenju Statuta i Pravilnika, kao opštih akata prethodi organizovana rasprava po prijedlogu svih akata koja traje po pravilu 15 do 30 dana

11.STRUČNI I ORGANIZACIONI POSLOVI

Član 65.
Za obavljanje poslova neophodnih za rad Džudo saveza i udruženih članica, Izvršni odbor donosi odluku o formiranju profesionalne stručne službe (admini-strativni sekretarijat).
Stručna služba (administrativni sekretarijat) obavlja administrativne, stru-čne, finansijske, organizacione i druge poslove za Džudo savez
Sredstva za rad stručne službe obezbjeđuje Džudo savez.

Član 66.
Stručna služba odgovorna je za administrativna pitanja kao što su :

 •  provođenje odluka Izvršnog odbora
 •  vođenje računovodstva Džudo saveza
 •  pripremanje sjednica Skupštine, Izvršnog odbora, Stručnog savjeta i Komisija
 •  vođenje zapisnika na sjednicama Izvršnog odbora, stručnog savjeta i komisija
 •  kontakti sa javnošću, informisanje putem zaduženog člana Izvršnog odbora
 •  pomoć administrativna, pravna i organizaciona članicama saveza

Član 67.
Način izvršavanja poslova, broj izvršilaca, profil kadrova, utvrđuje Izvršni odbor odlukom o sistematizaciji radnih mjesta, poslova i zadataka.

Član 68.
Stručnom službom Džudo saveza rukovodi sekretar Džudo saveza.
Zaposleni radnici u stručnoj službi ostvaruju svoja prava u skladu sa Zakonom o radu.
Prijem radnika u stalni radni odnos u stručnoj službi vrši Izvršni odbor na prijedlog sekretara, a na osnovu Ugovora o radu.

12.PRESTANAK RADA DŽUDO SAVEZA

Član 69.
Džudo savez prestaje sa radom na osnovu odluke Skupštine Džudo saveza uz prethodno izjašnjavanje udruženih organizacija.
Odluka Skupštine o prestanku rada saveza donosi se dvotrećinskom većinom prisutnih članova Skupštine.

Član 70.
U slučaju prestanka rada Džudo saveza imovinu preuzima sportska organizacija koja će preuzeti dosadašnje funkcije Džudo saveza ili sportska organizacija koju odlu-kom o prestanku rada Džudo saveza ovlasti da preuzme imovinu.

13.PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 71.
Konstituisanje Džudo saveza i njegovih organa, udruženih članica po odredbama ovog Statuta izvršiće se u roku od tri mjeseca od njegovog donošenja.

Član 72.
Opšti akt i Džudo savez u skladu sa ovim Statutom donijeće se u roku od tri mjeseca od njegovog donošenja.


Član 73.
Sve udružene članice Saveza (džudo sportske organizacije, sekcije, udruženja) obavezne su uskladiti svoje Statute i ostala opšta akta sa ovim statutom u roku od tri mjeseca od njegovog donošenja.

Član 74.
Nadležni organ džudo saveza obavezan je u roku od dva mjeseca, nakon usvajanja ovog statuta, obaviti preregistraciju kod nadležnog suda i registraciju u sportskom registru u skladu sa Zakonom o sportu.

Član 75.
Ovaj Statut stupa na snagu osam dana nakon njegovog usvajanja.

Prečišćen tekst Statuta usvojen je je na Skupštini Džudo saveza Republike Srpske u Prnjavoru 29.09.2004.godine.

Predsjednik Skupštine
Goran Šukalo,s.r.

 
Copyright © 2017. Džudo savez RS. Designed by Trebinje